Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Föräldrapenning

Reglerna om föräldrapenning finns i avdelning B i socialförsäkringsbalken. Lagen använder uttrycket föräldrapenningförmåner som en samlande beteckning för de två former av föräldrapenning som finns, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Reglerna om föräldrapenning har nära samband med reglerna i föräldraledighetslagen om föräldraledighet. Reglerna sammantagna ger en förälder rätt att vara ledig för vård av barn med eller utan föräldrapenning en längre period i sträck, viss eller vissa dagar eller del av dag. Ledigheten förutsätter i vissa fall att föräldrapenning tas ut, under det att detta krav inte gäller i andra fall.

Här redovisas inte alla regler som rör rätten till föräldrapenning. Redogörelsen inriktas på de regler som har betydelse för rätten till föräldraledighet.

Från den 1 januari 2014 omfattas gravida egenföretagare, i likhet med vad som gäller för gravida arbetstagare, av rätten till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön.

Denna lagändring gör det även enklare för samkönade par vilka har genomgått insemination utrikes. Den av dem som födde barnet kan på samma vis som ovan beskrivits överföra föräldrapenningdagar till sin sambo medan de väntar på att närståendeadoptionen slutförs.

Försäkrad

Rätten till föräldrapenningförmåner förutsätter att man är försäkrad inom socialförsäkringssystemet. Reglerna om detta finns i socialförsäkringsbalken. Där anges att försäkringskravet uppfylls antingen genom bosättning i Sverige eller genom arbete här i landet. Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå och den som arbetar i Sverige är försäkrad för föräldrapenning över lägstanivå och tillfällig föräldrapenning. (Se nedan om uttrycken lägstanivå och grundnivå.)

Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Förälder

En förutsättning för rätt till föräldrapenningförmåner för vård av barn är att personen i fråga är förälder och att barnet är bosatt i Sverige. Regeringen kan dock föreskriva att vissa former av tillfällig föräldrapenning kan utges för barn som är bosatt i Norge, Danmark eller Finland.

Vid adoption av barn anses barnet bosatt i Sverige om de blivande adoptivföräldrarna är bosatta i landet.

Med förälder likställs

  •  rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om barnet,

  •  den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det, samt

  •  den med vilken en förälder är eller har varit gift eller har eller har haft barn, om de varaktigt bor tillsammans.

När det gäller rätt till tillfällig föräldrapenning likställs i vissa avseenden med förälder även

  •  den som en förälder bor tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, och

  •  den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem.

Föräldrapenning

Föräldrapenning utges med anledning av barns födelse. Föräldrarna kan sammanlagt få föräldrapenning under högst 480 dagar. Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning under ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första.

Huvudregeln är att föräldrar som har gemensam vårdnad ska dela på föräldrapenningen och således ta ut 240 dagar var. Emellertid kan envar av föräldrarna avstå sina dagar till förmån för den andra föräldern, bortsett från 60 dagar som alltid är reserverade för envar av föräldrarna. Ett sådant avstående ska göras skriftligen till Försäkringskassan. En förälder kan således inte ta ut mer än 420 dagar. En förälder som är ensam vårdnadshavare har dock rätt till samtliga 480 dagar.

Barnets moder har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. När barnet har fötts är det den av föräldrarna som till huvudsaklig del vårdar barnet som är berättigad till föräldrapenning.

Rätt till föräldrapenning förutsätter att föräldern har barnet i sin vård. Finns det särskilda skäl kan dock avsteg göras från denna regel. Under alla förhållanden gäller dock att modern till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen och förälder som deltar i föräldrautbildning har rätt till föräldrapenning.

Föräldrapenning ska ersätta inkomstförlusten som uppstår när föräldern inte förvärvsarbetar. Ersättningen utges som hel föräldrapenning för sådan dag när föräldern är helt ledig. När föräldern för värvsarbetar högst en fjärdedel, hälften, tre fjärdedelar respektive sju åttondelar av normal arbetstid utges tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning.

Föräldrapenning utges även i samband med föräldrautbildning eller besök i förskoleverksamhet i vilken barnet deltar. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning kan utges före barnets födelse.

Dagar med föräldrapenning kan tas ut längst till dess barnet har fyllt åtta år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Om barnet således fyller åtta år i januari under första skolåret får föräldrapenning tas ut under resterande del av vårterminen. Dessa regler om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också vid adoption av barn. För adoptivföräldrar kan föräldrapenningen tas ut under åtta år räknat från det att de fick barnet i sin vård. Föräldrapenning utges dock inte för barn som fyllt tio år.

Ersättningens storlek

Storleken på föräldrapenningen anges i olika nivåer. Hel föräldrapenning utges lägst med 180 kronor per dag. Denna nivå kallas för lägstanivå. För de första 180 dagarna utges föräldrapenning alltid lägst med ett belopp som i fråga om hel föräldrapenning är 180 kronor. Detta kallas för grundnivå. Om föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse, eller den beräknade tidpunkten för födelsen, har varit försäkrad för en sjukpenning över lägstanivån, utges dock föräldrapenning för de första 180 dagarna med belopp motsvarande förälderns sjukpenning (80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) delat med 365).

Utöver detta gäller att föräldrapenningen motsvarar förälderns sjukpenning under ytterligare 210 dagar, dock lägst med ett belopp enligt grundnivån. För de sista 90 dagarna utges föräldrapenning med 180 kronor per dag (lägstanivån). Sammantaget betyder detta att föräldrapenningen är lägst 180 kronor per dag under de första 390 dagarna eller 80 procent av SIG delat med 365. Under de resterande 90 dagarna är föräldrapenningen 180 kronor per dag.

Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning för de första 90 dagarna av de extra 180 dagarna med ett belopp som motsvarar förälderns sjukpenning, dock lägst enligt grundnivån, och för de resterande 90 dagarna med 180 kronor per dag (lägstanivån). Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse får inte utges om det för samma barn och tid utges en motsvarande förmån enligt utländsk lagstiftning.

Oavsett hur många barn föräldrarna har kan inte mer än sammanlagt hel föräldrapenning per dag utges till en förälder.

Gdpr

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...