Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Företagshälsovård

En privat vårdinrättning kan knytas till ett företag för att tillhandahålla medicinsk rådgivning till företagets ägare och anställda. Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda löpande hälsoundersökningar vid företagshälsovården.

Företagshälsovården kan också vara den instans som tillsammans med arbetsgivaren påbörjar rehabilitering av sjuka arbetstagare. Vidare kan företagshälsovården vara behjälplig med uppföljning av olovlig sjukfrånvaro. Detta kan exempelvis ske genom att arbetsgivaren vid sjukfrånvaro kräver förstadagsintyg och dessutom hänvisar den anställde till just företagshälsovården.

Arbetsgivaren har i vissa fall ansvar för att upprätta en plan för återgång i arbete, se nedan. Även i denna del kan företagshälsovården vara behjälplig.

Rehabiliteringsplan

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler om när arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete. Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete.

Ibland kan det dock vara så att det har antagits att den försäkrades arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar men att det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar. I dessa fall ska en plan för återgång av arbete upprättas omgående.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den försäkrade.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Tänk på

Arbetsgivare är inte skyldiga enligt lag att erbjuda företagshälsovård men kan vara det genom kollektivavtal. En bra hälsa hos personalen kan upplevas som lönsam för arbetsgivaren varför många arbetsgivare erbjuder medicinsk vård utan att vara skyldiga att göra det.

Lagrum

30 kap. socialförsäkringsbalken

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...