Innehåll

Det finns inga regler i lag om att en arbetsgivare måste teckna försäkringar för sina anställda. En arbetsgivare svarar enligt skadeståndslagen för personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (s.k. principalansvar). Arbetsgivaren svarar också för ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och skada på grund av att arbetstagaren genom fel eller försummelse i tjänsten kränker någon annan genom brottsligt angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. I socialförsäkringsbalken återfinns lagstadgat försäkringsskydd för arbetstagare, såsom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och försäkringsskydd vid arbetsskada.

Kollektivavtal

För det fall ett företag har kollektivavtal så innehåller dessa ofta en skyldighet för arbetsgivaren att teckna olika så kallade arbetsmarknadsförsäkringar, bland annat tjänstepensionsförsäkringar, för sina arbetstagare. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att teckna och erlägga betalning för dessa försäkringar. Exakt vilka dessa försäkringar är och var och hur de tecknas och upprätthålls framgår av respektive kollektivavtal. Bryter arbetsgivaren mot denna kollektivavtalade skyldighet så blir denne skadeståndsskyldig, såväl mot den kollektivavtalsbärande fackföreningen som mot de av föreningens medlemmar som är anställda hos arbetsgivaren och som drabbas av avtalsbrottet. Därtill kan även fullgörelse av inbetalning av obetalda premier begäras.

Lagrum

3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) socialförsäkringsbalken

Se även

skadestånd