Innehåll

Ett mål eller ärende som har dragit ut på tiden ska utan skäl kunna handläggas med förtur. Från den 1 januari 2010 är en särskild lag om förtur i domstol tillämplig; lagen om förtursförklaring i domstol. En ansökan om förtur kan ske av parterna i målet och ansökan ska handläggas skyndsamt av domstolschefen. Domstolschefens beslut går inte att överklaga. Frågan om huruvida ett ärende ska anses ha fördröjts oskäligt länge eller inte ska beaktas utifrån:

  •  hur komplicerat målet eller ärendet är,

  •  hur parterna agerat under förfarandet,

  •  hur myndigheter och domstolar handlagt målet eller ärendet och

  •  sakens betydelse för sökanden.

Mål om ogiltigförklaring av uppsägning eller avskedande utgör förtursmål.

Lagrum

lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol