Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Främjandelagen

Främjandelagen är en kortare benämning på lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Lagen trädde i kraft 1974, samtidigt med lagen om anställningsskydd.

Lagen har en utpräglad arbetsmarknadspolitisk karaktär och har som huvudsakligt syfte att främja sysselsättning för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Lagen innehåller regler för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Dessa regler innebär bl.a. att arbetsgivaren på begäran ska lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om arbetsstyrkans storlek och sammansättning samt om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsgivaren är vidare skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan, på grundval av vad som framkommit vid en sådan överläggning, meddela arbetsgivaren anvisningar beträffande åtgärder för att bereda dessa båda grupper bättre sysselsättningsmöjligheter. Arbetsförmedlingen kan även anmoda arbetsgivaren att öka andelen sådana arbetstagare i samband med nyanställningar.

Vidare innehåller lagen regler som syftar till att arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa friställda arbetstagare att få nytt arbete. Dessa regler innebär att arbetsgivaren ska varsla Arbetsförmedlingen en viss tid före en driftsinskränkning som kan medföra uppsägningar eller permitteringar. Varselskyldigheten gäller om minst fem arbetstagare i länet berörs av driftsinskränkningen eller om driftsinskränkningen under en period om 90 dagar kan antas medföra att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst 20. Lagen reglerar också vilka uppgifter som varslet ska innehålla.

I stället för att varsla Arbetsförmedlingen kan arbetsgivaren underrätta Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har begärt, eller avser att begära, primär förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen om en planerad driftsinskränkning.

Lagen kompletteras med straffbestämmelser och bestämmelser om skyldighet att betala avgifter för den arbetsgivare som i olika avseenden underlåter att följa lagens regler.

Lagrum

lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...