Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Främjandelagen

Främjandelagen är en kortare benämning på lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Lagen trädde i kraft 1974, samtidigt med lagen om anställningsskydd.

Lagen har en utpräglad arbetsmarknadspolitisk karaktär och har som huvudsakligt syfte att främja sysselsättning för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Lagen innehåller regler för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Dessa regler innebär bl.a. att arbetsgivaren på begäran ska lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om arbetsstyrkans storlek och sammansättning samt om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsgivaren är vidare skyldig att överlägga med Arbetsförmedlingen om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan, på grundval av vad som framkommit vid en sådan överläggning, meddela arbetsgivaren anvisningar beträffande åtgärder för att bereda dessa båda grupper bättre sysselsättningsmöjligheter. Arbetsförmedlingen kan även anmoda arbetsgivaren att öka andelen sådana arbetstagare i samband med nyanställningar.

Vidare innehåller lagen regler som syftar till att arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa friställda arbetstagare att få nytt arbete. Dessa regler innebär att arbetsgivaren ska varsla Arbetsförmedlingen en viss tid före en driftsinskränkning som kan medföra uppsägningar eller permitteringar. Varselskyldigheten gäller om minst fem arbetstagare i länet berörs av driftsinskränkningen eller om driftsinskränkningen under en period om 90 dagar kan antas medföra att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst 20. Lagen reglerar också vilka uppgifter som varslet ska innehålla.

I stället för att varsla Arbetsförmedlingen kan arbetsgivaren underrätta Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har begärt, eller avser att begära, primär förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen om en planerad driftsinskränkning.

Lagen kompletteras med straffbestämmelser och bestämmelser om skyldighet att betala avgifter för den arbetsgivare som i olika avseenden underlåter att följa lagens regler.

Lagrum

lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder