Innehåll

Franchising innebär att driva ett etablerat affärskoncept under annans varumärke men genom eget företag. Franchising är vanligt förekommande avseende mycket väl etablerade varumärken som återfinns bland olika butiks-, hotell- och restaurangkedjor. Även tjänsteföretag kan upplåta sitt varumärke genom franchiseavtal, såsom sker inom exempelvis fastighetsmäklarbranschen.

Varje enskild rörelse drivs normalt sett av en franchisetagare som genom sitt företag ansvarar för verksamheten på arbetsplatsen. Franchising innebär att ett särskilt koncept, innefattande även rätten att i avtalad utsträckning använda sig av franchisegivarens varumärke, hyrs ut för att drivas på i princip identiskt sätt av samtliga som antar erbjudandet att driva det aktuella konceptet. Det innebär att i princip samma sortiment tillhandahålls på de olika franchiseställena och att arbetstagarna ska iaktta franchisegivarens regler avseende till exempel arbetskläder.

Franchiserörelsen drivs enligt särskilda regler, föreskrifter och koncept som beslutas av franchisegivaren, det vill säga innehavaren av varumärket och affärskonceptet. Formen för de anställdas utveckling och befordran inom företaget kan vara utarbetad av franchisegivaren även om det är franchisetagaren i egenskap av arbetsgivare som ansvarar för sina arbetstagare. Arbetsgivare är således franchisetagaren och anställningsavtal träffas mellan respektive franchisetagare och arbetstagare för arbete i franchiserörelsen.

Enligt det avtal som träffats mellan franchisegivaren och franchisetagaren kan det uppställas vissa krav på arbetstagarna i form av klädsel, utbildning och policy med mera. Det åligger arbetsgivaren att informera arbetstagarna om vad detta innebär.

Det finns ingen särskild lag som styr franchiseverksamhet, utom en lag som ålägger franchisegivare en viss informationsskyldighet gentemot franchisetagaren avseende bland annat innehållet i franchiseavtalet.

Rättspraxis

Ibland kan gränsdragningen mellan franchiseavtal och anställningsavtal ifrågasättas. Arbetsdomstolen har i avgörandet AD 1994 nr 130 bedömt om tre före detta anställda vid ett försäkringsbolag ska anses vara fortsatt anställda där efter att franchiseavtal har träffats mellan av de tre före detta anställda ägda aktiebolag och försäkringsbolaget. Arbetsdomstolen finner att de tre inte längre var att anse som anställda av försäkringsbolaget.

Tänk på

Var noga med att tydligt ange vem som är arbetsgivare på anställningsavtalet.

Lagrum

lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Se även

arbetstagare