Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser.

För funktionsnedsatta finns särskilda insatser i form av lönebidrag och offentligt skyddat arbete (OSA). Vidare finns särskilda anställningar som utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Inför en anställning kan en person med funktionsnedsättning erbjudas ett individuellt stöd; särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Vidare förekommer även stöd till personligt biträde på arbetsplatsen. Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren ska, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Rättspraxis

AD 2006 nr 97. Arbetsdomstolen konstaterade att Svenska kyrkan hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering av en anställd präst som led av viss födoämnesallergi, genom att neka honom anställning som missionär i Brasilien. Prästen hade sakliga förutsättningar för arbetet och befann sig i en jämförbar situation med annan arbetssökande som inte haft den allergi han led av.

Lagrum

23 § anställningsskyddslagen (1982:80)lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...