Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser.

För funktionsnedsatta finns särskilda insatser i form av lönebidrag och offentligt skyddat arbete (OSA). Vidare finns särskilda anställningar som utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Inför en anställning kan en person med funktionsnedsättning erbjudas ett individuellt stöd; särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Vidare förekommer även stöd till personligt biträde på arbetsplatsen. Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren ska, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Rättspraxis

AD 2006 nr 97. Arbetsdomstolen konstaterade att Svenska kyrkan hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering av en anställd präst som led av viss födoämnesallergi, genom att neka honom anställning som missionär i Brasilien. Prästen hade sakliga förutsättningar för arbetet och befann sig i en jämförbar situation med annan arbetssökande som inte haft den allergi han led av.

Lagrum

23 § anställningsskyddslagen (1982:80)lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder