Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

GPS-kontroll av arbetstid

Att kontrollera anställdas arbetstid genom att övervaka dem med hjälp av GPS är inte tillåtet. GPS-teknik innebär en sådan omfattande övervakning som strider mot de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter.

För att positioneringsteknik ska vara tillåtet ska det vid en intresseavvägning framgå att användningen ligger i linje med företagets verksamhet och kan godtas vad gäller exempelvis krav på säkerhet och resursfördelning. Att övervaka arbetstagares arbetstid kan dock göras på mindre integritetskränkande sätt genom till exempel rapportering.

En utredning med förslag om lag om integritetsskydd i arbetslivet har lagts fram men ännu ej lett till någon proposition för riksdagen att ta ställning till.

Tänk på

Om det finns misstanke om allvarliga brott mot arbetstidsredovisningen kan övervakning med GPS i vissa fall vara tillåtet.

Personuppgiftslagen upphörde att gälla den 25 maj 2018 och ersattes med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen. Detta medförde att bestämmelserna om hantering av personuppgifter ändrades.

Lagrum

dataskyddslagen (2018:218)

dataskyddsförordningen 2016/679/EU (GDPR)