Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Graviditet och amning

Att en arbetstagare eller en kommande arbetstagare är eller blir gravid föranleder flera arbetsrättsliga spörsmål.

Arbetsmiljö

Det finns särskilda föreskrifter för gravida och ammande arbetstagare. Dessa föreskrifter ges ut av Arbetsmiljöverket och har omarbetats för att ta hänsyn till ett vägledningsdokument från EU-kommissionen och började gälla i sin första utformning den 1 april 2008. Föreskrifterna riktar sig till kvinnor som är gravida eller har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller som ammar och som har underrättat arbetsgivaren om detta. Med arbetstagare jämställs den som har hyrts in för att arbeta i verksamheten.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning huruvida arbetet kan vara skadligt, till exempel i form av buller, vibrationer, stötar, strålning, extrem värme eller kyla och ska informera arbetstagaren om detta. En gravid eller ammande kvinna får till exempel inte sysselsättas i blyarbete. Arbetsgivaren ska också redovisa vilka åtgärder som ska vidtas och ska undanröja riskerna. Inte heller får en kvinna som har fött barn högst 14 veckor tidigare eller är gravid, beordras att utföra nattarbete. Vidare ska arbete för gravida eller ammande arbetstagare ordnas så att det finns möjlighet för dem att under lämpliga förhållanden tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsstället.

Anställning

Vid en anställningsintervju bör frågan om huruvida arbetstagaren avser att bli gravid inte ställas. Det finns inget frågeförbud i en sådan situation men om en arbetssökande som svarar ja på en sådan fråga inte får den söka anställningen så kan hon tro att det beror på svaret hon gav på frågan och en rättslig tvist kan därmed uppstå.

Om ett anställningsavtal stadgar att arbetstagaren inte får bli gravid är den klausulen ogiltig. Detta har sin grund i den lagstadgade rätten av vara föräldraledig och innebär att en arbetstagare inte kan sägas upp på grund av graviditet oavsett vilken typ av avtal den skrivit på. En blivande förälder ska minst två månader före ledighetens början berätta för arbetsgivaren om föräldraledigheten.

Uppsägning

En arbetstagare får inte sägas upp enbart på grund av att denna är gravid eller föräldraledig, men graviditet eller föräldraledighet ger inte ett bättre anställningsskydd än vad andra arbetstagare tillerkänns. En uppsägning av en gravid arbetstagare, oavsett om det rör sig om tillsvidareanställning eller visstidsanställning, strider mot EU-rätten. Det utgör otillåten könsdiskriminering och är oförenligt med mödravårdsdirektivet.

Tidpunkten för när uppsägningstiden börjar löpa är förmånligare för en föräldraledig arbetstagare jämfört med en annan arbetstagare. Uppsägningstiden för en föräldraledig arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist börjar nämligen löpa vid den första av följande tidpunkter:

  • den dag den föräldraledige planerat och meddelat återgå i tjänst, eller

  • den dag den föräldraledige faktiskt återgår i tjänst.

Anställningsförmåner

En gravid eller föräldraledig arbetstagare har rätt till samma anställningsförmåner som andra arbetstagare och ska inte diskrimineras på grund av föräldraledighet eller graviditet. En föräldraledig arbetstagare har rätt att återgå till sitt ordinarie arbete i ordinarie omfattning men arbetsgivaren har rätt att omplacera arbetstagaren inom ramen för anställningsavtalet.

Arbete under graviditet och amning regleras vidare i arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Under 2014 uppdaterades Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2007:5, vad gäller gravida och ammande arbetstagare. Föreskrifterna syftar till att skydda kvinnan och reglerar bland annat nattarbete, möjlighet till vila med mera.

Tänk på

I sista stadiet av graviditeten kan en arbetstagare, som har tunga arbetsuppgifter, begära att bli omplacerad till mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter med bibehållna anställningsförmåner. Är sådan omplacering inte möjlig finns rätt att ha en form av föräldraledighet, så kallad graviditetsledighet, under denna tid.

Lagrum

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:5