Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Ideell förening

Samverkan mellan människor kan ske på olika sätt. Inom juridiken talar man om associationer när människor avtalar om att samverka för ett gemensamt ändamål. Bolag och föreningar är de två vanligaste associationerna.

Det finns många olika slag av föreningar. De brukar indelas i ideella och ekonomiska föreningar. Arbetstagarorganisationer är ideella föreningar.

En ideell förening är en juridisk person. Det innebär att föreningen för egen del kan träffa avtal och erhålla rättigheter och åta sig skyldigheter. Medlemmarna ansvarar således inte för föreningens skulder.

För att en sammanslutning ska anses som ideell förening krävs att föreningen har antagit stadgar och utsett en styrelse. Stadgarna ska innehålla bestämmelser om en målsättning med föreningen som skiljer den från andra föreningar och som ger föreningen en individualitet. Styrelsens uppgift är att sköta föreningens angelägenheter och att företräda föreningen utåt.

Saknar övergripande lagstiftning

Det finns ingen övergripande lagstiftning om ideella föreningar. Åtskilliga försök har gjorts under årens lopp att lagstifta om dessa föreningar men försöken har misslyckats, främst därför att föreningarna har motsatt sig inskränkningar i rätten att bestämma över sina angelägenheter.

Det finns dock på olika håll enstaka regler om ideella föreningar. Som exempel kan nämnas att handelsregisterlagen föreskriver att ideella föreningar som idkar näringsverksamhet ska införas i Bolagsverkets handelsregister. I medbestämmandelagen finns en definition av arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer och enligt diskrimineringslagen skyddas medlemmar i sådana organisationer mot diskriminering i vissa avseenden.

Även om det saknas en övergripande lagstiftning om ideella föreningar är dess medlemmar inte rättslösa. I rättspraxis har det vuxit fram viktiga principer om medlemmarnas rättigheter gentemot föreningen. En förening anses i princip vara skyldig att behandla alla medlemmar lika, såvida inte stadgarna säger något annat. Vidare kan en uteslutning av en medlem överprövas rättsligt av en domstol, under förutsättning att medlemskapet har en ekonomisk betydelse för medlemmen. Från rättspraxis kan nämnas att uteslutning ur en förskoleförening som drevs som föräldrakooperativ har ansetts kunna prövas rättsligt.

Lagrum

2 § handelsregisterlagen (1974:157)6 § medbestämmandelagen (1976:580)