Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Integritet

Personlig integritet i arbetslivet regleras i olika lagar, till exempel kreditupplysningslagen den så kallade dataskyddslagen, EU:s dataskyddsförordning, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, offentlighets- och sekretesslagen (på offentlig sektor) och kamerabevakningslagen.

Vad som avses med personlig integritet och vad som är ett kränkande av den personliga integriteten finns inte fastslaget. Såsom kränkande av den personliga integriteten anses åtminstone intrång i en persons privata förhållanden, och insamling av uppgifter om samt nyttjande av material om sådana förhållanden.

I vissa fall är det nödvändigt att på en arbetsplats begå intrång i en anställds personliga integritet, till exempel ur ett säkerhetsperspektiv. En avvägning måste då göras mellan den enskildes intressen och de allmänna intressena på arbetsplatsen. Intrång som till exempel hälsotester kan således ibland vara berättigade, medan de andra gånger kan vara otillåtna.

Tänk på

Personuppgiftslagen ersattes den 25 maj 2018 med dataskyddsförordningen (GDPR). Detta medför att personuppgiftslagen har upphört att gälla.