Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Interimistiskt förordnande

Definition

Ett beslut om ett interimistiskt förordnande är ett beslut som en domstol meddelar i en viss fråga i avvaktan på en slutlig dom.

Om det i en rättegång tidigt står mer eller mindre klart att den ena parten har rätt i tvisten kan det vara rimligt och ändamålsenligt att domstolen redan på detta stadium kan besluta till den partens fördel. Domstolen gör således en översiktlig, preliminär prövning av tvisten. Därefter gör domstolen en slutlig prövning av sakfrågan och meddelar sin dom. Vanligtvis innebär domen att domstolen bekräftar den ståndpunkt i sakfrågan som kommit till uttryck i det interimistiska förordnandet.

Sparar rättegångskostnader

Fördelen med ett interimistiskt förordnande är att rättegången kan avslutas tidigare än annars och därmed kan kostnaderna för förfarandet minskas. Den part som beslutet går emot kanske nämligen gör den bedömningen att, med hänsyn till innehållet i beslutet, möjligheterna att vinna i slutänden är så små att det är bättre att avbryta prövningen i domstolen. I så fall blir det ingen dom utan beslutet om det interimistiska förordnandet kommer att bli det slutgiltiga avgörandet i rättegången. Därmed sparas rättegångskostnader.

Endast på begäran av part

Ett beslut om interimistiskt förordnande meddelas endast om part i rättegången begärt (yrkat) det. Domstolen kan således inte på eget bevåg meddela ett sådant beslut.

Olovliga stridsåtgärder

En annan situation då yrkande om interimistiskt förordnande brukar framställas är om en part vidtagit en stridsåtgärd som den angripne parten anser vara olovlig. Den parten kan då yrka att domstolen i ett beslut interimistiskt förordnar antingen att en varslad stridsåtgärd inte får verkställas eller att en pågående stridsåtgärd ska avbrytas. Om domstolen bifaller yrkandet brukar den angripne parten nöja sig med detta beslut, eftersom det primära för parten är att slippa det hot som en varslad stridsåtgärd innebär respektive den ekonomiska påfrestning som en utbruten stridsåtgärd innebär.

Tolkningsföreträde

Har en facklig organisation åberopat tolkningsföreträde eller veto enligt vissa lagbestämmelser i medbestämmandelagen (33-35 och 39 §§) och en domstol i en rättegång rörande tvistefrågan meddelar beslut om interimistiskt förordnande tar detta beslut över tolkningsföreträdet respektive vetot. Detta följer av 69 § medbestämmandelagen.

Lagrum

34-35 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)69 § medbestämmandelagen (1976:580)kamerabevakningslagen (2018:1200)