Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Interimistiskt förordnande

Definition

Ett beslut om ett interimistiskt förordnande är ett beslut som en domstol meddelar i en viss fråga i avvaktan på en slutlig dom.

Om det i en rättegång tidigt står mer eller mindre klart att den ena parten har rätt i tvisten kan det vara rimligt och ändamålsenligt att domstolen redan på detta stadium kan besluta till den partens fördel. Domstolen gör således en översiktlig, preliminär prövning av tvisten. Därefter gör domstolen en slutlig prövning av sakfrågan och meddelar sin dom. Vanligtvis innebär domen att domstolen bekräftar den ståndpunkt i sakfrågan som kommit till uttryck i det interimistiska förordnandet.

Sparar rättegångskostnader

Fördelen med ett interimistiskt förordnande är att rättegången kan avslutas tidigare än annars och därmed kan kostnaderna för förfarandet minskas. Den part som beslutet går emot kanske nämligen gör den bedömningen att, med hänsyn till innehållet i beslutet, möjligheterna att vinna i slutänden är så små att det är bättre att avbryta prövningen i domstolen. I så fall blir det ingen dom utan beslutet om det interimistiska förordnandet kommer att bli det slutgiltiga avgörandet i rättegången. Därmed sparas rättegångskostnader.

Endast på begäran av part

Ett beslut om interimistiskt förordnande meddelas endast om part i rättegången begärt (yrkat) det. Domstolen kan således inte på eget bevåg meddela ett sådant beslut.

Uppsägning, avskedande och avstängning

Det finns på flera ställen i den arbetsrättsliga lagstiftningen regler om att interimistiskt förordnande kan meddelas i en uppkommen tvist. En situation då interimistiskt förordnande kan yrkas är om en anställd sagts upp och begärt att uppsägningen ska förklaras ogiltig av domstolen. Enligt 34 § anställningsskyddslagen gäller då att anställningen består till dess en slutlig (eller som man säger lagakraftvunnen) dom föreligger. Detta kan emellertid ta lång tid, inte sällan ett år eller mer. Under denna tid har den anställde rätt till lön.

Om arbetsgivaren gör bedömningen att det är så gott som säkert att uppsägningen var sakligt grundad kan han yrka att domstolen i ett beslut interimistiskt förordnar att anställningen upphör. Ett sådant yrkande brukar normalt utformas så att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens slut eller, om uppsägningstiden hunnit löpa ut, vid den senare tidpunkt domstolen bestämmer. Om domstolen bifaller ett sådant yrkande slipper arbetsgivaren således att betala ytterligare lön. Å andra sidan löper naturligtvis arbetsgivaren risken att domstolen inte bifaller hans yrkande. I så fall kan detta naturligtvis ge en fingervisning om hur domstolen slutligen kommer att bedöma uppsägningens giltighet.

Vid avskedande

Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren.

Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.

Har en domstol meddelat beslut enligt andra stycket, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett avskedandet. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställningen består.

Olovliga stridsåtgärder

En annan situation då yrkande om interimistiskt förordnande brukar framställas är om en part vidtagit en stridsåtgärd som den angripne parten anser vara olovlig. Den parten kan då yrka att domstolen i ett beslut interimistiskt förordnar antingen att en varslad stridsåtgärd inte får verkställas eller att en pågående stridsåtgärd ska avbrytas. Om domstolen bifaller yrkandet brukar den angripne parten nöja sig med detta beslut, eftersom det primära för parten är att slippa det hot som en varslad stridsåtgärd innebär respektive den ekonomiska påfrestning som en utbruten stridsåtgärd innebär.

Tolkningsföreträde

Har en facklig organisation åberopat tolkningsföreträde eller veto enligt vissa lagbestämmelser i medbestämmandelagen (33-35 och 39 §§) och en domstol i en rättegång rörande tvistefrågan meddelar beslut om interimistiskt förordnande tar detta beslut över tolkningsföreträdet respektive vetot. Detta följer av 69 § medbestämmandelagen.

Lagrum

34-35 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)69 § medbestämmandelagen (1976:580)kamerabevakningslagen (2018:1200)