Innehåll

Definition

Med intjänandeår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Under intjänandeåret intjänas rätten till semesterlön. Semesterledighet med semesterlön tas sedan ut under motsvarande period närmast efter intjänandeåret, semesteråret.

Enligt semesterlagen är huvudregeln att anställda har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Med semesterår menas den tolvmånadersperiod under vilken semestern tas ut. Lagens tolvmånadersperiod löper från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Enligt många kollektivavtal gäller andra tolvmånadersperioder, exempelvis kalenderår.

Det står även de kollektivavtalsslutande parterna fritt att avtala om att intjänandeår och semesterår sammanfaller, innebärande att arbetstagaren redan under sitt första anställningsår får rätt till betald semester.

Rättspraxis

NJA 2007 s. 901. En arbetstagare hade sparat semesterdagar och efter att hon slutat vid bolaget gick bolaget i konkurs. Hon begärde ersättning för sina intjänande semesterdagar enligt reglerna om statlig lönegaranti. Enligt Förmånsrättslagen, som ska tillämpas vid konkurs, gäller att sparade dagar omfattas av förmånsrätt till den del de hänför sig till det löpande eller närmast föregående intjänandeåret. Förmånsrätten omfattar således inte längre de dagar som har sparats under tidigare år.

Tänk på

Obetalda semesterdagar kan inte sparas, utan bara fem betalda semesterdagar över 20 betalda semesterdagar kan sparas om semesterlagen ensam reglerar arbetstagarens semester. Dagar som har sparats i mer än ett intjänandeår omfattas inte av reglerna om statlig lönegaranti vid konkurs. Sådant sparande kan således innebära en kreditrisk för den anställde.

Lagrum

12 § 4 stycket förmånsrättslagen (1970:979) 3 § 1 st. och 18 § 1 st. semesterlagen (1977:480)