Innehåll

Koncern innebär en sammanslutning av bolag till en ekonomisk enhet. I koncernen finns det alltid ett moderbolag och minst ett dotterbolag. Moderbolaget äger aktie- eller röstmajoriteten i dotterbolagen.

Särskilda bestämmelser i LAS

Enligt 3 § LAS gäller särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid i koncerner. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också anställningstid hos den förre arbetsgivaren, om de båda arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern. Detta gäller även om det sker fler sådana byten av anställning. Regeln får konsekvenser i situationer då anställningstiden är av betydelse, till exempel för uppsägningstid och turordningsberäkningar.

Särskilda bestämmelser i semesterlagen

Även i semesterlagen finns en regel vars tillämpning påverkas av om ett arbetsgivarbyte sker inom en koncern. I semesterlagen stadgas att en anställd som byter arbetsgivare inom en koncern har rätt att föra över sina semesterförmåner till den nye arbetsgivaren. Den tidigare och den nye arbetsgivaren hänvisas då till att sinsemellan reglera den semesterlöneskuld som den nye arbetsgivaren därmed belastas med från intjänandet hos den tidigare arbetsgivaren.

Lagrum

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)

3 § anställningsskyddslagen (1982:80)