Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Konkurs

Definition

Ansökan om konkurs ska göras när någon är på obestånd. Med det menas att man inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Den som är föremål för konkursansökan kallas gäldenär.

Arbetsgivarens konkurs

En arbetsgivare kan själv ansöka om försättande av sig själv i konkurs. Någon som har förfallna fordringar på arbetsgivaren, t.ex. en lönefordran, kan också göra det. En sådan sökande måste dock kunna styrka obeståndet. Det kan göras på olika sätt.

Konkursansökan ges in till behörig tingsrätt. När företaget självt söker sig i konkurs, eller om företaget medger någon fordringsägares ansökan, beslutar tingsrätten om att försätta gäldenären i konkurs utan att någon förhandling hålls. Annars hålls en konkursförhandling i tingsrätten då det bland annat ska utredas om konkursgrund föreligger eller inte.

I samband med konkursbeslutet utses en konkursförvaltare som företräder det i och med konkursen uppkomna konkursboet. Ett konkursbo är inte en juridisk person i egentlig mening men fungerar i praktiken som en sådan. I konkursboet samlas alla tillgångar gäldenären har och konkursförvaltaren har till uppdrag att på bästa möjliga och även mest inkomstbringande sätt avveckla dessa, och att fördela medlen bland fordringsägarna, borgenärerna, i konkursen.

Om gäldenären har flera skulder ska det också utredas vilka skulder som ska betalas först. De fordringar i konkursen som är förenade med förmånsrätt är de som i första hand får betalning ur medlen i konkursboet.

Statlig lönegaranti

I lönegarantilagen anges vilka kriterier som en anställd har att uppfylla för att kunna få rätt till statlig lönegaranti i arbetsgivares konkurs, och inom vilka ramar lönegarantibelopp kan utbetalas.

Byte av arbetsgivare i samband med konkurs

Enligt 3 § LAS gäller att en arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, får tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs. Vid konkurs övergår dock inte en anställds rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Tänk på

En anställd med förfallna fordringar på arbetsgivaren, t.ex. en lönefordran, kan ansöka om att försätta arbetsgivaren i konkurs och måste då styrka obeståndet.

Lagrum

3 § och 6 b § anställningsskyddslagen (1982:80)konkurslagen (1987:672)

Se även

lönegaranti