Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Kränkning

Definition

Inom arbetsrätten förekommer ordet kränkning i flera sammanhang. Vid olaga diskriminering kränker man en persons rättigheter genom att behandla denne på ett sätt man inte behandlar någon annan i en jämförbar situation. En persons lagliga rätt kan också bli kränkt till exempel genom att en arbetsgivare inte iakttar det som åvilar denne vid uppsägning.

Om en uppsägning vidtages utan att saklig grund föreligger anses arbetstagaren ha blivit kränkt och har då enligt lagen rätt till ersättning på grund av den kränkning som han lidit. Ersättningen för denna kränkning vid uppsägningar utan saklig grund eller vid avskedande utan laga grund varierar men kan uppgå till som mest mellan 100 000 kr och till och med mer ibland, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Denna typ av kränkningsersättning benämns allmänt skadestånd.

Vid kränkningar i form av brott mot reglerna i diskrimineringslagen kan den kränkte istället utfå diskrimineringsersättning. Sådan ersättning ska enligt förarbetena till diskrimineringslagen sättas betydligt högre än de allmänna skadestånd som före den 1 januari 2009 utdömdes i mål som idag omfattas av diskrimineringslagen.

Lagrum

7 och 38 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...