Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Kroppslängd

Inom privat sektor kan arbetsgivaren i princip föreskriva vilka krav som helst på en arbetssökande, förutsatt att kraven inte är att anse som diskriminerande, vare sig direkt eller indirekt. Inom offentliga sektorn är det dock annorlunda; då gäller objektivitet och saklighet vid tillsättning av tjänst.

Att det krävs saklig grund för uppsägning är en sak. Men det krävs inte att arbetsgivaren i privat sektor behöver ha några sakliga skäl vid urvalet av de sökande inför beslut om anställning, så länge det inte är en diskriminerande urvalsprocedur. Således kan en privat arbetsgivare som skäl för att anställa eller att välja bort en arbetssökande ange den sökandes utseende. Detta kan inte alltid te sig särskilt seriöst, men det finns inget i lagen som förhindrar det, om det inte är diskriminerande. Endast om utseendet har samband med kön, etnisk härkomst, ålder eller funktionsnedsättning så kan arbetsgivarens beslut angripas rättsligt med hopp om framgång.

Däremot skulle kanske ett krav på viss hårfärg hos personalen kunna vara diskriminerande, och eventuellt även krav på viss längd eller vikt. Krav på viss kroppslängd skulle nämligen kunna utgöra ett exempel på ett kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar kvinnor. Således skulle det kunna utgöra indirekt diskriminering. Och kravet på viss hårfärg skulle möjligen med samma resonemang kunna utgöra etnisk diskriminering, liksom att ett krav på viss vikt skulle kunna diskriminera personer som har en vikt som utgör en funktionsnedsättning, såsom t.ex. grav fetma kan göra. Men om det finns ett berättigat intresse för arbetsgivaren att ta sådan hänsyn, kanske vid arbete i slutna utrymmen där såväl vikt och längd kan ha avgörande betydelse, så kan det var tillåtet att göra urvalet av de arbetssökande på detta sätt. Arbetsgivaren måste då kunna visa att kraven är relevanta i förhållande till det arbetsgivarens intresse de är satta att tillgodose.

Rättspraxis

AD 2005 nr 87 rörde huruvida ett företag hade gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering då det nekat en kvinna att få en av henne sökt befattning vid ett löpande band på en fabrik, med hänvisning till att hon inte uppfyllde företagets krav på viss kroppslängd. Anledningen till längdkravet, som hade införs några år tidigare, var enligt arbetsgivaren att det fanns många situationer i arbetet som medförde att kortare anställda löpte större risk att drabbas av arbetsskador.

Enligt Arbetsdomstolen kunde bolaget inte anses på ett övertygande visa att kravet på viss kroppslängd skulle utgöra en lämplig eller nödvändig åtgärd för att uppnå bolagets syfte med kravet så att åtgärden, trots den negativa effekten för kvinnor, skulle kunna anses tillåten. Bolaget gjorde sig således skyldigt till indirekt könsdiskriminering och dömdes att betala allmänt skadestånd till kvinnan. Vid bestämmande av skadeståndets storlek beaktade domstolen att bolaget inte haft någon avsikt att diskriminera varför beloppet bestämdes till 40 000 kronor.

Lagrum

diskrimineringslagen (2008:567)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...