Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Kvarlevande stridsrätt

En utgångspunkt inom arbetsrätten är att arbetsgivaren bestämmer över verksamheten. Arbetsdomstolen har intolkat denna rätt i kollektivavtalen även om rätten inte omnämns i avtalstexten (s.k. tyst reglering). Arbetstagarsidan har emellertid på olika sätt genom lagstiftning givits ett inflytande över hur verksamheten bedrivs. Den mest betydelsefulla lagen för sådant inflytande är medbestämmandelagen, som fokuserar på förhandlingen som en viktig form för arbetstagarinflytande.

Medbestämmandelagen utgår från att, vid sidan av lagstadgade former för medinflytande, parterna på arbetsmarknaden ska träffa avtal om medbestämmande. Sådana avtal, medbestämmandeavtal, finns inom både den privata och den offentliga sektorn av arbetsmarknaden.

För att underlätta för en part att få till stånd ett medbestämmandeavtal eller avtalsregler om medbestämmande, finns i medbestämmandelagen en bestämmelse (44 §) om kvarlevande stridsrätt. Denna bestämmelse innebär att om en part som förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor också begär att det i avtalet, eller i ett särskilt medbestämmandeavtal, ska regleras medbestämmandefrågor utan att få gehör för detta krav, ska medbestämmandefrågorna inte omfattas av fredsplikt vid en senare förhandling om sådana frågor.

Regeln ska ses dels mot bakgrunden att arbetsgivarens bestämmanderätt anses tyst reglerad i kollektivavtalen, dels att det i rättspraxis utvecklats vissa principer för tolkning av kollektivavtal, vilka innebär att krav som framförts under avtalsförhandlingar men som inte tillgodosetts, kan anses vara negativt reglerade i avtalet och följaktligen underkastade fredsplikt. Bestämmelsen om kvarlevande stridsrätt i medbestämmandelagen innebär således att en facklig organisation kan motverka att arbetsgivarens bestämmanderätt intolkas i kollektivavtalen och den möjliggör också för organisationen att återkomma under avtalsperioden med sina medbestämmandekrav vid förnyade förhandlingar samt att vidta stridsåtgärder för att genomdriva dem sedan förhandlingen avslutats.

Bestämmelsen om kvarlevande stridsrätt gäller såväl arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan.

I praktiken har de existerande medbestämmandeavtalen förhandlats fram frikopplade från de vanliga löneförhandlingarna. Bestämmelsen om kvarlevande stridsrätt kan därmed sägas ha haft en i huvudsak psykologisk betydelse.

Lagrum

44 § medbestämmandelagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...