Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Läkarintyg

Det föreligger tillfälliga regler avseende läkarintyg m.m. med anledning av corona. Följ utvecklingen på regeringen.se.

Från och med den 1 januari 2008 har alla arbetsgivare i särskilda fall rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen, så kallat förstadagsintyg, något som redan tidigare har haft stöd i de flesta kollektivavtal på arbetsmarknaden (dock med vissa variationer mellan de olika kollektivavtalen med avseende på kriterierna för rätten att kräva in förstadagsintyg).

Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren skriftligen avkräva en arbetstagare läkarintyg från första sjukdagen, eller från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod upp till ett år från tiden för begäran. Arbetsgivaren förutsätts betala kostnaden för läkarbesöket. Sjukdomsdiagnos behöver precis som tidigare inte framgå av intyget.

Särskilda skäl kan vara att underlätta en anställds rehabilitering eller arbetsplatsanpassning, eller när arbetstagaren upprepat är borta från arbetet under påstående om sjukdom. Arbetsgivaren kan också ha särskilda skäl för sin begäran om intyg när den anställde ofta sjukanmäler sig på en viss veckodag.

Om en arbetstagare inte lämnar läkarintyg bortfaller arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön för den del av sjuklöneperioden som det saknas sjukintyg för, om den anställde saknar godtagbara skäl för att inte lämna begärt sjukintyg. Om arbetstagaren gör sannolikt att det finns ett godtagbart skäl till att intyg inte har lämnats så kvarstår skyldigheten att betala sjuklön. Godtagbara skäl kan till exempel vara att arbetstagaren trots försök inte har fått tid hos läkare, eller om det föreligger medicinska hinder mot att besöka läkare.

Om annat gäller enligt kollektivavtal så tillämpas dessa regler istället för lagen.

Lagrum

10 a § lag (1991:1047) om sjuklön