Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Läkarintyg

Det föreligger tillfälliga regler avseende läkarintyg m.m. med anledning av corona. Följ utvecklingen på regeringen.se.

Från och med den 1 januari 2008 har alla arbetsgivare i särskilda fall rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen, så kallat förstadagsintyg, något som redan tidigare har haft stöd i de flesta kollektivavtal på arbetsmarknaden (dock med vissa variationer mellan de olika kollektivavtalen med avseende på kriterierna för rätten att kräva in förstadagsintyg).

Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren skriftligen avkräva en arbetstagare läkarintyg från första sjukdagen, eller från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod upp till ett år från tiden för begäran. Arbetsgivaren förutsätts betala kostnaden för läkarbesöket. Sjukdomsdiagnos behöver precis som tidigare inte framgå av intyget.

Särskilda skäl kan vara att underlätta en anställds rehabilitering eller arbetsplatsanpassning, eller när arbetstagaren upprepat är borta från arbetet under påstående om sjukdom. Arbetsgivaren kan också ha särskilda skäl för sin begäran om intyg när den anställde ofta sjukanmäler sig på en viss veckodag.

Om en arbetstagare inte lämnar läkarintyg bortfaller arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön för den del av sjuklöneperioden som det saknas sjukintyg för, om den anställde saknar godtagbara skäl för att inte lämna begärt sjukintyg. Om arbetstagaren gör sannolikt att det finns ett godtagbart skäl till att intyg inte har lämnats så kvarstår skyldigheten att betala sjuklön. Godtagbara skäl kan till exempel vara att arbetstagaren trots försök inte har fått tid hos läkare, eller om det föreligger medicinska hinder mot att besöka läkare.

Om annat gäller enligt kollektivavtal så tillämpas dessa regler istället för lagen.

Lagrum

10 a § lag (1991:1047) om sjuklön

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...