Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Ledighet av trängande familjeskäl

Enligt en särskild lag, lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, har anställda rätt att vara lediga av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall hos nära anhörig och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.

Lagen innehåller inga regler om rätt till lön. Det är således fråga om obetald ledighet. Frånvaron är inte semesterlönegrundande. Längden på ledigheten är inte angiven i lagen utan får bestämmas från fall till fall beroende på sjukdomens eller olycksfallets art. Normalt handlar det inte om mer än några timmars ledighet.

Lagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Genom kollektivavtal som träffats eller godkänts av central arbetstagarorganisation får dock rätten till ledighet begränsas till ett visst antal dagar om året, till ett visst antal dagar för varje tillfälle eller bådadera.

En arbetstagare som utnyttjar sin rätt att vara ledig enligt lagen får inte sägas upp eller avskedas på den grunden. Arbetstagaren är heller inte skyldig att godta några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten. Arbetstagaren får heller inte omplaceras om det inte är en nödvändig följd av ledigheten.

Om arbetsgivaren bryter mot lagen kan han åläggas att betala skadestånd till arbetstagaren. En uppsägning eller ett avskedande som strider mot lagen ska ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det.

Om någon väcker talan mot arbetsgivaren på grund av att han eller hon blivit uppsagd eller avskedad gäller vissa regler i anställningsskyddslagen (34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket) för sådana mål. Gäller talan vid domstol något annat som grundas på lagen ska vissa regler (64-66 och 68 §§) i medbestämmandelagen tillämpas. De angivna lagreglerna innehåller bl.a. viktiga regler om preskription.

Tänk på

Lagen ger inte arbetstagaren någon rätt till lön under ledigheten. De flesta kollektivavtal medger normalt rätt till permission vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Grundas frånvaron på dessa regler utges lön under frånvaron på det sätt som avtalet föreskriver.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...