Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Lönebidrag

Definition

Lönebidrag är ett statligt bidrag till lön vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för anställning för en person som är i behov av att få en anställning eller av att stärka sina möjligheter att behålla en anställning. Arbetsförmedlingen får även lämna lönebidrag för trygghet i anställning för en person som är i behov av ett långvarigt stöd för att behålla en anställning.

En anställd med lönebidrag omfattas av anställningsskyddslagen innebärande att en arbetsgivare ska ha saklig grund för uppsägning även av en sådan arbetstagare. Den som är anställd med lönebidrag omfattas fullt ut även av den övriga arbetsrättsliga lagstiftningen och tillerkänns samma trygghet som andra arbetstagare men har inte i anledning av lönebidraget i sig heller något förstärkt arbetsrättsligt skydd, såsom t.ex. anställningsskydd.

I Rätt Lön kan du läsa närmare om bidraget i sig.

Rättspraxis

AD 2001 nr 59. I fallet uppkom fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanställd vaktmästare som enligt arbetsgivaren bland annat hade varit olovligt frånvarande. Olovlig frånvaro kan vid upprepade tillfällen utgöra saklig grund för uppsägning, om arbetstagaren trots varningar inte vidtar rättelse.

Enligt Arbetsdomstolen saknar det betydelse av vilken anledning lönebidraget har utgetts. Lönebidraget ska anses utgå till en arbetsgivare som kompensation för att arbetstagaren inte kan utföra arbete i samma utsträckning som andra arbetstagare. Arbetsdomstolen uttalar vidare att det saknas anledning att ta någon särskild hänsyn till att lönebidrag utges om det rör sig om en allvarlig form av misskötsamhet. Arbetsdomstolen fann att det förelåg saklig grund för uppsägning.

Tänk på

En anställd med lönebidrag omfattas av arbetsrättslagstiftningen och har varken sämre eller bättre skydd än andra arbetstagare.