Medbestämmandelagen är en princip tvingande lag som bland annat reglerar det fackliga inflytandet på arbetsplatsen. Lagen ska tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen inkluderar även sådan person som inte är anställd hos arbetsgivaren men som har en ställning av väsentligen samma slag som en anställd, en s.k. beroende uppdragstagare. I medbestämmandelagen definieras även vem som är arbetsgivare. Definitionen är att den för vars räkning arbetet utförs ska anses vara arbetsgivare.

Vissa verksamheter undantas från lagens tillämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och inriktning. Detta gäller arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål.

Medbestämmandelagen innehåller bland annat regel om fredsplikt, förhandlingsrätt, rätt till information, kollektivavtal, tolkningsföreträde, facklig vetorätt med mera.

Tänk på

Lagen är i princip tvingande, vilket innebär att avtal är ogiltiga i den mån de innebär att en rättighet eller skyldighet enligt denna lag upphävs eller inskränks. Dock kan det i speciallag eller författning finnas särskild föreskrift som avviker från denna lag och i så fall gäller den föreskriften. Dessutom är det möjligt att genom ett kollektivavtal, men inte på individnivå genom avtal direkt mellan arbetsgivare och anställda, göra vissa avvikelser från lagen. Man säger att vissa delar av lagen därmed är semidispositiv.