Innehåll

Från och med den 1 juli 2017 gäller lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Lagen innehåller bestämmelser som ger anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i viss verksamhet skydd mot efterforskning och ingripanden från verksamhetsutövarens sida när de lämnar uppgifter om verksamheten för offentliggörande i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen eller medverkar till framställningar i sådana medier. Lagen medför inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Lagen gäller i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som tillhör skolväsendet, de särskilda utbildningsformerna eller annan pedagogisk verksamhet eller utgör hälso- och sjukvård eller tandvård enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen eller bedrivs enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Även om verksamheten upphör att vara en sådan verksamhet som avses ovan så gäller skyddet fortfarande i fråga om uppgifter som lämnas om den tidigare verksamheten för offentliggörande.

Lagen gäller bland annat inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner, regioner eller kommunalförbund utövar eller har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Rätt att lämna uppgifter och förbud mot ingripande och efterforskning

I förhållandet mellan en verksamhetsutövare som bedriver sådan verksamhet som avses ovan och de personer som avses ovan gäller, i fråga om uppgifter om verksamheten, det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om rätt att lämna uppgifter för offentliggörande, förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.

Rätten att lämna uppgifter för offentliggörande gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person som bedriver verksamheten.

Rätten att lämna uppgifter gäller inte om det föreskrivs i lag att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt. Detsamma gäller för tystnadsplikt som i vissa fall avtalats eller förordnats med stöd av förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.

Straff

Den som uppsåtligen bryter mot vissa bestämmelser i lagen döms om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse. Detsamma gäller den som uppsåtligen efterforskar lämnade uppgifter i strid med vissa av reglerna.