Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Mertid

Definition

Mertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Med mertid menas arbetstid för en deltidsanställd arbetstagare som överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet.

Deltidsanställda

Begreppet gäller således deltidsanställda. Med deltidsanställda menas arbetstagare som är anställda att arbeta mindre än heltid. Deras anställningsavtal anger exempelvis att de ska arbeta 75 procent av en heltid eller 30 timmar per vecka, dvs. mindre än vad som normalt räknas som heltidsanställning.

En deltidsanställd ska inte förväxlas med en arbetstagare som är heltidsanställd men som är partiellt ledig, exempelvis en arbetstagare som är föräldraledig med 25 procent och som följaktligen arbetar 75 procent. Den arbetstagaren är alltså inte deltidsanställd.

Förutsättningar

Mertid får tas ut när det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Under dessa förhållanden får mertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän mertid).

Mertid får också tas ut med tillämpning av de regler för nödfallsövertid som anges i arbetstidslagen. Detta betyder att mertid får tas ut i den utsträckning som krävs om en natur- eller olyckshändelse eller någon annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom. Denna mertid ska således inte avräknas från kvoten om 200 timmar.

Beräkning

Vid beräkning av mertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive jourtid. Detta betyder att all lovlig frånvaro anses som arbetstid eller jourtid vid beräkning av mertiden.

Som bekant är även övertid reglerad i arbetstidslagen. Med övertid menas arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid. Övertiden är begränsad till högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar per månad. Lagens bestämmelser om mertid utesluter inte en samtidig tillämpning av begränsningsreglerna om övertid.

Om en deltidsanställd arbetar mer än ordinarie arbetstid (normalt 40 timmar per vecka) så utgör den arbetade tid som överstiger den ordinarie arbetstiden övertid. Denna arbetade tid kallas överskjutande mertid och får inte överstiga de nämnda begränsningarna om 48 respektive 50 timmar avseende övertid. Däremot ska överskjutande mertid inte avräknas från den kvot om 200 timmar per kalenderår som enligt lagen är den maximalt tillåtna övertiden. Som angivits ovan finns en särskild 200-timmarskvot för mertid.

Uttaget ska antecknas

Uttag av mertid, liksom jourtid och övertid, ska antecknas av arbetsgivaren. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. En facklig organisation som företräder arbetstagare på arbetsstället har också rätt att ta del av dessa anteckningar. Det ska av anteckningarna framgå hur mycket av den totala mertiden som är överskjutande mertid.

Kollektivavtal

Arbetstidslagen innehåller inga regler om ersättning för mertid. Detta regleras antingen i kollektivavtalet eller i det enskilda anställningsavtalet.

Tänk på

Många kollektivavtal har speciella regler om arbetstid. Arbetsgivare och arbetstagare bör därför alltid kontrollera i kollektivavtalet om det där finns arbetstidsregler som avviker från lagens. Finns sådana avvikande regler gäller dessa i stället för lagens bestämmelser.

Lagrum

10 § arbetstidslagen (1982:673)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...