Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Minderårig

Definition

Det finns ett antal kategorier arbetstagare för vilka det finns särskilda lagregler. Som exempel kan nämnas husligt anställda, fackliga förtroendemän och sjömän. En annan sådan grupp är minderåriga. Med minderårig menas en person som inte fyllt 18 år.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innehåller ett antal regler för minderåriga. En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår då den minderårige fyller sexton år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt. Denna regel hindrar inte att en minderårig som har fyllt tretton år anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådan natur att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om undantag från ovan för anlitande av en minderårig som inte har fyllt tretton år. Ett sådant undantag får bara avse mycket lätt arbete.

En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.Även här gäller att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att en minderårig anlitas till eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får också meddela föreskrifter om att det vid läkarundersökningar som har föreskrivits med stöd av ovan ska föras register med uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultatet.

Om arbetstidens längd och förläggning för minderåriga som anlitas till eller utför arbete får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela föreskrifter.

Det finns särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete i 45 § sjömanslagen (1973:282) och 4 kap. 7 § fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Reglerna i arbetsmiljölagen kompletteras med ett antal detaljerade bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 om minderåriga samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna gäller för en minderårig som arbetar som arbetstagare, företagare eller på annat sätt. Vissa av kungörelsens bestämmelser gäller också för en minderårig som genomgår utbildning.

Som en allmän utgångspunkt anges i föreskrifterna att arbetsuppgifter för minderåriga ska väljas med stor omsorg, varvid särskild hänsyn ska tas till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. Betryggande säkerhet ska ges mot olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer och andra förhållanden som kan medföra skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling i fysiskt, psykiskt eller socialt avseende.

Vidare anges att den minderårige ska ha genomgått den utbildning och ha tillgodogjort sig den instruktion och fått de upplysningar om det aktuella arbetet som behövs från skyddssynpunkt och med hänsyn till den minderåriges ålder och mognad. Den som anlitar en minderårig ska se till att arbetet sker under ledning och tillsyn av lämplig person samt försäkra sig om att det finns tillfredsställande rutiner för hur minderåriga ska introduceras och handledas. Föreskriften innehåller därefter ett antal regler för olika åldersgrupper avseende tillåtna arbetsuppgifter och regler om arbetstidens längd och förläggning för dessa grupper.

Av föreskrifterna framgår exempelvis att, utan hinder av reglerna i arbetsmiljölagen, minderårig som inte fyllt 13 år får användas för vissa enklare arbetsuppgifter. Det kan röra sig om trädgårdsarbete, lättare manuell sådd och plantering, samt annat mycket lätt arbete inom jordbruk, som drivs av någon medlem av den egna familjen, försäljning av majblommor, jultidningar och liknande tillfälliga arbeten av hobbykaraktär där den minderårige själv bestämmer tid, plats och arbetets omfattning. Under förutsättning att Arbetsmiljöverket gett tillstånd för den enskilde minderårige är också artistframträdande, arbete som skådespelare eller statist och annat liknande arbete tillåtet, om arbetet är ofarligt och endast medför liten fysisk eller psykisk påfrestning för den minderårige.

Ovanstående föreskrift har delvis ändrats per den 1 juni 2015, nämligen genom införandet av AFS 2014:42, som är en ändring av AFS 2012:3. Ändringsföreskrifterna beskriver att det är förbjudet för minderåriga arbetstagare att utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter.

Lagen för husligt anställda

Slutligen kan nämnas att delar av 1970 års lag om husligt arbete också är tillämpliga på minderåriga. Detta gäller reglerna i lagen om ingående och upphörande av anställning samt lagens regler om skadestånd.

Tänk på

Det finns många särregler för minderåriga, och det är arbetsgivarens ansvar att känna till dessa regler och om de är tillämpliga på några av de anställda.

Lagrum

5 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 om minderåriga

11-14, 20 och 21 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete