Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Missgynnande

Förbudet mot missgynnande behandling innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Förbudet gäller när arbetsgivaren till exempel beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju, tillämpar lönevillkor eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet eller på annat sätt vidtar en ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet innebär bland annat att uppsägning eller avskedande av en arbetstagare ska förklaras ogiltig om avslutandet av anställningen grundar sig på omständigheter som har samband med föräldraledigheten.

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har under vissa förutsättningar rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. Detsamma gäller för en kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av det inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Denna omplaceringsrätt förutsätter att det är skäligt för arbetsgivaren att omplacera.

En arbetsgivare som bryter mot bestämmelser enligt föräldraledighetslagen ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. I vissa fall kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, går bevisbördan över på arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Detta brukar kallas för en delad bevisbörda.

Rättspraxis

AD 2013 nr 63. En arbetsgivare har krävt att en anställd som anmält ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB) ska uppvisa ett läkarintyg som styrker barnets sjukdom. Sedan arbetstagaren motsatt sig detta har hon varnats för bl.a. olovlig frånvaro den aktuella dagen. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren därmed har missgynnats på ett sätt som står i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

Tänk på

Rätten att vara föräldraledig är en rättighet som inte kan inskränkas genom avtal eller företagspolicies. Bara vissa form- och procedurföreskrifter i lagen kan regleras annorlunda genom kollektivavtal. Vid kränkning av den anställdes rätt blir arbetsgivaren skyldig att utge skadestånd till den anställde.

Lagrum

16 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...