Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Mobbning

Det finns ingen definition av begreppet mobbning i arbetsrättslig lagstiftning. Mobbning kan avse olika svårighetsgrader av handlande. Det kan röra sig om att upprepat säga något dumt, bete sig illa eller fysiskt skada någon. Mobbning utgör en del av vad man brukar mena med begreppet ”kränkande särbehandling” men det kan även finnas fler slag av sådan behandling än just mobbning.

Rör det sig om att fysiskt skada någon, kan mobbningen utgöra en brottslig handling såsom till exempel misshandel, ofredande eller sexuellt ofredande. Men även verbala angrepp kan utgöra brottsliga handlingar, exempelvis förtal och förolämpning.

Arbetsmiljöproblem

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är mobbning på arbetsplatsen att anse som ett arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och verka för att en god arbetsmiljö uppnås och upprätthålls. Arbetsmiljöverket har upprättat en särskild föreskrift som heter ”Kränkande särbehandling i arbetslivet”. Föreskrifterna i den gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande särbehandling. Vad som definieras som kränkande särbehandling anges i lagen vara återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det åligger arbetsgivaren att planera och organisera arbetet på så sätt att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgivaren ska som ett led i detta arbete klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras.

Vidare ska det i verksamheten finnas rutiner för att tidigt kunna identifiera eventuella missförhållanden som kan leda till kränkande särbehandling. Om tecken på detta visar sig ska en utredning genomföras, åtgärder vidtas och uppföljning planeras. En arbetsgivare ska även ha rutiner för det fall en arbetstagare har utsatts för kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling kan innefatta till exempel psykiskt våld, utstötning, mobbning och trakasserier.

Även av diskrimineringslagen följer att trakasserier inte får förekomma. Det åligger arbetsgivaren att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna i lagen.

Mobbning - saklig grund för uppsägning?

Har en arbetsgivare saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som mobbar? Det går inte att generellt besvara den frågan utan man måste göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, såsom hur omfattande och allvarlig mobbningen har varit, hur länge den har pågått och så vidare. Rör det sig dock om begångna brott, såsom misshandel eller ofredande torde arbetsgivaren till och med ha laga grund för att avskeda den som har begått gärningen. Saklig grund för uppsägning kan vidare föreligga även vid förolämpningar och andra kränkande beteenden som riktas mot en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsledningen.

Mobbning eller trakasserier skulle även kunna bedömas utgöra samarbetssvårigheter. Samarbetssvårigheter kan utgöra saklig grund för uppsägning om inte arbetsgivaren till exempel genom omplacering eller andra åtgärder kan lösa den uppkomna situationen.

Tänk på

Ett krav när det gäller kränkande särbehandling är att arbetsgivaren genom en tydlig policy ska förbjuda kränkande särbehandling. Om policyn är tydligt kommunicerad till de anställda anses den utgöra en del av de ordningsregler som gäller på arbetsplatsen. Skulle en anställd bryta mot dessa regler skulle det kunna leda till uppsägning.

Lagrum

arbetsmiljölagen (1977:1160)diskrimineringslagen (2008:567)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...