Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Myndighetsutövning

Definition

Myndighetsutövning kan sägas vara samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndigheterna och deras tjänstemän måste iaktta särskilda, strängare regler, t.ex. i fråga om krav på handläggning, straffansvar och skadeståndsansvar för det allmänna. Myndighetsutövning måste alltid grundas på lag eller annan författning eller på annat sätt kunna härledas från de högsta statsorganen. Även privaträttsliga subjekt kan om de ges uppgifter inom förvaltningen och efter stöd i lag anförtros myndighetsutövning.

Vid vidtagandet av vissa stridsåtgärder på den offentliga sektorn är fastslagande om det rör sig om myndighetsutövning vara av stor betydelse. En viktig fråga under många decennier under förra seklet var i vilken omfattning viktiga samhällsfunktioner skulle få beröras av arbetskonflikter. Anställda inom exempelvis polis- och tullväsende, allmänna kommunikationer och postväsendet hade ursprungligen enligt lag inte rätt att strejka.

Offentlig anställning

Numera gäller dock att dessa och andra arbetstagargrupper inom den offentliga sektorn i princip har samma rätt att vidta stridsåtgärder som anställda på den privata sektorn. Vissa, förhållandevis begränsade undantag från denna frihet finns dock i 23 § lagen om offentlig anställning. Enligt den bestämmelsen gäller att i arbeten som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändiga för att genomföra myndighetsutövning får stridsåtgärder genomföras bara i form av lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad. Andra stridsåtgärder, till exempel maskning eller vägran att företa tjänsteresor, är förbjudna.

Tänk på

En offentlig arbetsgivare som avslår en ansökan om anställning utövar myndighetsutövning när avslagsbeslutet fattas.

Lagrum

23 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...