Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Nödfallsövertid

Definition

Nödfallsövertid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Lagen anger att nödfallsövertid kan tas ut vid oförutsebara händelser som vållat avbrott i verksamheten och tas ut vid sidan av den allmänna övertiden. Nödfallsövertid ska således inte avräknas från de kvoter för tillåten allmän övertid som lagen anger.

Nödfallsövertid kan tas ut om en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande händelse inträffat som vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom. Som exempel på händelser som kan medföra uttag av nödfallsövertid kan anges maskinhaverier, storm, översvämning och eldsvåda.

Förutsättningar

En förutsättning för att nödfallsövertid ska få tas ut är att händelsen i fråga är oförutsedd av arbetsgivaren. Driftstörningar som är vanligt förekommande och på den grunden kan anses förutsebara medför inte rätt för arbetsgivaren att ta ut nödfallsövertid. Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan händelser som är oförutsebara enligt reglerna om nödfallsövertid och andra händelser.

Om en olyckshändelse eller liknande händelse inträffat får nödfallsövertid endast användas för att undanröja skadorna, inte för att ta igen förlorad produktion. Arbete för att inhämta produktionsförsening får i förekommande fall ske på vanlig övertid.

Nödfallsövertid får tas ut den utsträckning som förhållandena kräver. Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet.

Tänk på

Många kollektivavtal har speciella regler om arbetstid. Arbetsgivare och arbetstagare bör därför alltid kontrollera i kollektivavtalet om det där finns arbetstidsregler som avviker från lagens. Finns sådana avvikande regler gäller dessa i stället för lagens bestämmelser.

Lagrum

9 § arbetstidslagen (1982:673)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...