Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Omplaceringserbjudande

 

Enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren ska göra en noggrann utredning i omplaceringsfrågan och ta till vara de möjligheter till omplacering som kan finnas. Underlåter arbetsgivaren att göra en omplaceringsutredning eller föreligger oklarhet om omplacering kunnat ske bör det normalt anses att omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord.

Omplaceringsskyldigheten förutsätter i princip att det någonstans hos arbetsgivaren finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter som arbetstagaren skäligen kan omplaceras till. Omplaceringsskyldigheten omfattar inte befattningar som redan är tillsatta. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete anses som huvudregel arbetsgivaren inte skyldig att lämna några ytterligare erbjudanden. Om en arbetstagare vid en arbetsbristsituation avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande får arbetsgivaren anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och arbetstagaren anses även normalt sett ha eftergett sin eventuella rätt i turordningshänseende. En arbetstagare kan vid omplacering behöva acceptera en lägre sysselsättningsgrad och en lönesänkning.

Rättspraxis

AD 2003 nr 14. En tjänstemans anställning sades upp utan att arbetsgivaren utrett om han hade tillräckliga kvalifikationer som sågare och därför hade omplaceringsskyldigheten inte fullgjorts, varför uppsägningen inte var sakligt grundad.

AD 2006 nr 11. Ett kommunalt vårdbiträde sades upp på grund av sjukdom (arbetsskada) efter att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i rehabiliteringshänseende. Fråga om arbetsgivaren borde ha erbjudit en visstidsanställning med högre sysselsättningsgrad istället för en tillsvidareanställning med lägre sysselsättningsgrad. AD besvarade frågan med att erbjudandet om tillsvidareanställningen uppfyllde kraven på omplaceringsskyldigheten. När arbetstagaren avböjde denna omplacering förelåg saklig grund för uppsägningen.

AD 2012 nr 11. Målet rörde bland annat frågan om en heltidsanställd ombudsman på en fackförening fått ett skäligt omplaceringserbjudande när han vid uppkommen arbetsbrist erbjudits en administrativ assistentjänst på halvtid. AD finner att så var fallet eftersom arbetsgivaren inte hade någon annan befattning ledig.

Tänk på

Det ska vara möjligt och skäligt för arbetsgivaren att omplacera. Nya tjänster behöver ej tillskapas. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer, det vill säga de baskunskaper som krävs för den nya befattningen.

Lagrum

7 § st. 2 anställningsskyddslagen (1982:80)

Se även

omplacering

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%