Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Oskäliga konkurrensklausuler

I avtalslagen finns en särskild regel som syftar till att stävja förekomsten av oskäliga konkurrensklausuler. Regeln kan aktualiseras i de fall då en arbetsgivare i syfte att förebygga konkurrens inte ens efter avslutad anställning låter någon bedriva verksamhet av visst slag eller inte heller låter denna ta anställning hos någon som bedriver viss, med den forne arbetsgivaren konkurrerande, verksamhet. Den som lovar att inte göra detta är inte bunden av sin utfästelse i den mån den sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt.

Syftet med 38 § avtalslagen är att förhindra verkningen av konkurrensklausuer som är oskäligt betungande för en enskild. Bestämmelsen gäller alla former av konkurrensklausuler, således även sådana som har anknytning till en anställning.

Med konkurrensklausul menas ett avtal mellan arbetsgivaren och den tidigare anställde som innefattar en begränsning i den tidigare arbetstagarens fria rätt att arbeta hos en konkurrent eller starta en egen konkurrerande verksamhet. Ett sådant avtal kan ingås vid anställningens början eller senare under anställningen.

För att avgöra om en konkurrensklausul är oskälig i lagens mening bedömer domstolen flera olika omständigheter, exempelvis om arbetstagaren har haft en chefsställning, om avsikten från bolagets sida har varit att hålla kvar den anställde i tjänst, i vilken utsträckning klausulen i praktiken begränsat den anställdes förvärvsförmåga och vilket befogat intresse arbetsgivaren har haft av att klausulen iakttas.

Lagrum

38 § avtalslagen (1915:218)

lagen (2018:558) om företagshemligheter