Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Pensionsålder

Från och med den 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare att för en arbetstagare som har fyllt 68 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning. Reglerna om tidsbegränsad anställning gäller endast för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Det innebär att den tidigare regeln om tidsbegränsad anställning för den som fyllt 67 år försvann den 1 januari 2020.

Från och med den 1 januari 2023 höjs LAS-åldern ytterligare till 69 år.

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt reglerna i socialförsäkringsbalken medges rätt till hel sjukersättning ska arbetsgivaren, så snart denne fått kännedom om beslutet om sjukersättning, skriftligen ge arbetstagaren besked om detta.

Tänk på

LAS-åldern ändrades till 68 år den 1 januari 2020. Enskilda avtal eller kollektivavtal med föreskrift om en lägre ålder för avgångsskyldighet är ogiltiga.

Lagrum

4 a, 32 a och 33 d §§ anställningsskyddslagen (1982:80)