Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Permission

Med permission menas en kortare ledighet, normalt högst en dag, med bibehållen lön. Permission regleras i kollektivavtal. Det finns således ingen lagstiftning om permission.

I kollektivavtalen anges i vilka situationer en arbetstagare har rätt till permission. I avtalen för arbetare på den privata sektorn är dessa situationer uppräknade. Dessa situationer är normalt följande (vissa skillnader kan förekomma avtalsområdena emellan):

- eget bröllop,

- egen 50-årsdag,

- förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall,

- besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare eller återbesök föreskriven av läkare,

- nära anhörigs frånfälle och begravning och

- plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig.

I många kollektivavtal finns preciseringar i olika avseenden av dessa situationer. Således finns normalt en definition av vilka som räknas som anhöriga och vad som menas med sjukvårdsinrättning. Det är heller inte ovanligt med begränsningar i avtalen när det gäller antalet besök vid sjukvårdsinrättning eller återbesök hos läkare.

Som angivits ges permission högst för en dag. Vid nära anhörigs begravning kan dock permissionen omfatta också erforderliga resdagar.

För tjänstemännen saknas en motsvarande uppräkning i avtalen över de situationer som ger rätt till permission, men tillämpningen är i allt väsentligt densamma för tjänstemännen.

Permission beviljas efter ansökan av den anställde. Det finns ingen minsta tidsfrist angiven för denna ansökan.

En arbetstagare kan inte få permission under tid då denne är ledig av någon annan anledning, exempelvis under pågående semester. Om exempelvis 50-årsdagen infaller på en dag som ändå skulle varit ledig har den anställde inte rätt att få permission en annan dag i stället.

Tänk på

Det finns en lagstadgad rätt att vara ledig av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Denna rätt till ledighet är inte förenad med rätt till lön. Ibland kan en samordning ske med rätten till permission vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig, som ger rätt till bibehållen lön under ledigheten.