Innehåll

Definition

Permittering är ett ord som ofta används synonymt med korttidsarbete. En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar besluta om korttidsarbete/permittering. Ett sådant beslut innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sin arbetsskyldighet. Anledningen kan vara arbetsbrist, maskinhaveri eller liknande. Anställningen består dock och när hindret för arbetet har upphört är arbetstagaren skyldig att återuppta arbetet igen.

Permittering förekommer på den privata sektorn och anses tillåten enligt de flesta kollektivavtal för arbetare. Tjänstemän anses inte kunna permitteras.

Permittering kan förekomma oavsett anställningsform, dvs. avseende såväl tillsvidareanställda arbetstagare som arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Omfattning

En permittering kan omfatta en del av en dag, en dag eller flera dagar i följd. Det förekommer även s.k. intermittent permittering, som innebär att arbetstagaren permitteras viss eller vissa veckodagar. Detta brukar kallas för korttidsvecka.

Rättspraxis

En permittering kan dock inte pågå hur länge som helst. Av Arbetsdomstolens praxis följer att om avbrottet i arbetet är så långvarigt att uppsägning framstår som ett naturligare alternativ kan permittering inte ske.

Förhandling, beslut m.m.

Ett beslut om permittering ska normalt ha föregåtts av primär förhandling enligt reglerna i medbestämmandelagen. Även vid återintagning efter permittering är förhandlingsreglerna tillämpliga, exempelvis om vissa men inte alla som permitterats kan beredas fortsatt arbete.

Det finns inga formkrav för ett permitteringsbeslut. Det krävs således inte att arbetsgivaren överlämnar ett skriftligt besked om permittering, utan ett muntligt besked duger.

Enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen) ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen om förestående permitteringar. En förutsättning är att minst fem arbetstagare berörs av driftsinskränkningen eller att driftsinskränkningen kan antas medföra att antalet uppsägningar under en period av nittio dagar uppgår till minst tjugo. Varslet ska lämnas minst en månad i förväg.

Permitteringslön

Lagen om anställningsskydd innehåller inga regler om rätten att besluta om permittering eller ens vad som menas med permittering. Dessa regler härstammar från rättspraxis och kollektivavtalen. Däremot reglerar lagen i 21 § arbetstagarens rätt till lön under permitteringen.

Dessa regler innebär att den permitterade arbetstagaren har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

En allmän förutsättning för rätt till permitteringslön är, liksom fallet är med den vanliga lönen, att arbetstagaren står till förfogande för arbete. Den arbetstagare som är sjuk eller tjänstledig av en eller annan anledning har inte rätt till permitteringslön. En arbetstagare kan således inte återta en redan beviljad betald semester därför att arbetsgivaren beslutar om permittering (se mer om semester nedan).

Lagen anger inte hur permitteringslönen ska beräknas. På de flesta arbetarområden finns ett särskilt permitteringslöneavtal som innehåller mer detaljerade regler om permitteringslönen.

Turordning

Anställningsskyddslagen innehåller inga regler om turordning vid permittering eller vid återintagning efter permittering. Detta betyder att arbetsgivaren kan välja vem han vill permittera. Hans beslut får dock inte vara diskriminerande.

Permittering vid semester

Semesterlagen innehåller också regler som gäller permittering. Enligt lagen har en arbetstagare rätt att avstå från obetald semester och kan således välja att arbeta i stället. Avser arbetstagaren att avstå från obetald semester ska han lämna arbetsgivaren besked om detta, om arbetsgivaren begär det. Om arbetsgivaren beslutar om permittering som arbetstagaren inte hade anledning räkna med då han lämnade beskedet, har arbetstagaren rätt att avstå från utlagd obetald semesterledighet i den mån ledigheten sammanfaller med permitteringsperioden.

En förutsättning är att arbetstagaren underrättar arbetsgivaren senast två veckor före semesterledighetens början om avståendet. Får arbetstagaren först senare kännedom om permitteringen, har han rätt att avstå från ledigheten genom att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren. Har semesterledigheten då inletts, upphör ledigheten med utgången av den dag då arbetsgivaren underrättades.