Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Personalfest

Att företag anordnar särskilda evenemang som till exempel julfester för sina anställda är relativt vanligt förekommande. De anställde bjuds då in att umgås tillsammans med sina kollegor på eller i anslutning till arbetsplatsen. Dessa evenemang sker vanligen på fritiden.

Normalt sett gäller att en arbetsgivare inte har att göra med vad en arbetstagare gör på sin fritid så länge det inte påverkar förtroendet för arbetstagaren och så länge arbetstagaren uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter i övrigt. När det gäller julfester eller andra fester som sker på fritiden, men i anslutning till arbetet, bör dock följande uppmärksammas.

En arbetstagare som uppträder rejält berusad och beter sig på ett otrevligt sätt mot sina kollegor torde inte kunna skylla på att det är under dennes fritid och än mindre att det är arbetsgivarens fel eftersom denna/denne bjudit den berusade arbetstagaren på alkohol och därmed orsakat berusningen. Möjligen kan detta ha betydelse om den anställde har alkoholproblem av sjukdomskaraktär och arbetsgivaren har känt till detta och ändå bjudit på alkohol.

Arbetsdomstolen ser särskilt allvarligt på fall där våld eller hot om våld förekommit, även om det är på fritiden, men i anslutning till arbetsplatsen.

Rättspraxis

Rättsfall AD 1998 nr 145 rörde frågan om en arbetsgivare haft laga grund för att avskeda en arbetstagare som utom tjänsten vid en av arbetsgivaren ordnad julfest utövat våld mot en chef och uttalat hotelser mot såväl chefen som andra kollegor. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren i viss mån brustit i sitt ansvar för ordningen vid festen men inte i så hög grad att det kunde ursäkta vad arbetstagaren gjort. Således kunde inte arbetsgivaren ses som medansvarig för det inträffade med anledning av att det bjudits på alkohol. Domstolen kom fram till att arbetstagaren gjort sig skyldig till sådana handlingar innefattande allvarligt våld och mycket grova hot, vilket berättigat arbetsgivaren att tillgripa avsked.

Tänk på

Vid kontinuerligt intag av alkohol bör arbetsgivaren utgå från att det rör sig om alkoholmissbruk, orsakat av alkoholism, dvs. sjukdom, vilket gör en uppsägning på grund av personliga skäl mycket svårare att genomföra. I fall där avskedandegrund föreligger tas det dock ingen hänsyn till om det är sjukdomen eller verkningen av sjukdomen som orsakat det oönskade beteendet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...