Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Personalfest

Att företag anordnar särskilda evenemang som till exempel julfester för sina anställda är relativt vanligt förekommande. De anställde bjuds då in att umgås tillsammans med sina kollegor på eller i anslutning till arbetsplatsen. Dessa evenemang sker vanligen på fritiden.

Normalt sett gäller att en arbetsgivare inte har att göra med vad en arbetstagare gör på sin fritid så länge det inte påverkar förtroendet för arbetstagaren och så länge arbetstagaren uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter i övrigt. När det gäller julfester eller andra fester som sker på fritiden, men i anslutning till arbetet, bör dock följande uppmärksammas.

En arbetstagare som uppträder rejält berusad och beter sig på ett otrevligt sätt mot sina kollegor torde inte kunna skylla på att det är under dennes fritid och än mindre att det är arbetsgivarens fel eftersom denna/denne bjudit den berusade arbetstagaren på alkohol och därmed orsakat berusningen. Möjligen kan detta ha betydelse om den anställde har alkoholproblem av sjukdomskaraktär och arbetsgivaren har känt till detta och ändå bjudit på alkohol.

Arbetsdomstolen ser särskilt allvarligt på fall där våld eller hot om våld förekommit, även om det är på fritiden, men i anslutning till arbetsplatsen.

Rättspraxis

Rättsfall AD 1998 nr 145 rörde frågan om en arbetsgivare haft laga grund för att avskeda en arbetstagare som utom tjänsten vid en av arbetsgivaren ordnad julfest utövat våld mot en chef och uttalat hotelser mot såväl chefen som andra kollegor. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren i viss mån brustit i sitt ansvar för ordningen vid festen men inte i så hög grad att det kunde ursäkta vad arbetstagaren gjort. Således kunde inte arbetsgivaren ses som medansvarig för det inträffade med anledning av att det bjudits på alkohol. Domstolen kom fram till att arbetstagaren gjort sig skyldig till sådana handlingar innefattande allvarligt våld och mycket grova hot, vilket berättigat arbetsgivaren att tillgripa avsked.

Tänk på

Vid kontinuerligt intag av alkohol bör arbetsgivaren utgå från att det rör sig om alkoholmissbruk, orsakat av alkoholism, dvs. sjukdom, vilket gör en uppsägning på grund av personliga skäl mycket svårare att genomföra. I fall där avskedandegrund föreligger tas det dock ingen hänsyn till om det är sjukdomen eller verkningen av sjukdomen som orsakat det oönskade beteendet.