Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Prorogationsavtal

Definition

Prorogationsavtal är avtal om att en tvist ska tas upp vid viss domstol. Ett sådant avtal möjliggör att i förväg bestämma behörig domstol vid en eventuell tvist. Mellan EU:s medlemsstater regleras villkoren för sådana avtals giltighet genom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2001.

För att prorogationsavtalet ska vara giltigt ska det ha godkänts av bägge parter.

Friheten att välja domstol har i vissa fall begränsningar. Bland annat kan prorogationsavtal som är till nackdel för den svagare parten, som till exempel en konsument eller möjligen en arbetstagare, under vissa omständigheter anses oskäliga och sakna verkan.

Tänk på

Avtalsparter har oftast en möjlighet att själva tillsammans välja domstol vid eventuell tvist.

Lagrum

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2001

Se även

domsrätt