Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Rast

Definition

Med rast menas ett uppehåll i arbetet då arbetstagaren får lämna arbetsstället, exempelvis lunchrast. Raster inräknas inte i arbetstiden. Det finns inga regler i lagen som anger hur lång en rast ska vara. Dessa ska dock vara utlagda så att arbetstagaren inte behöver arbeta mer än fem timmar i följd utan rast. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena och vara fastställt i förväg så noga som möjligt.

Lagrum

15 § arbetstidslagen (1982:673)