Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Registerutdrag i arbetslivet

Inför vissa anställningar är det ett lagkrav på att arbetsgivaren begär att den arbetssökande uppvisar ett utdrag från belastningsregistret innan en arbetssökande beviljas anställning. Detta följer av lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Enligt lagen skall den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Ett utdrag ur belastningsregistret ska på begäran även visas upp av den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn inom sådan verksamhet som avses i 1 § om det sker genom antingen uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, eller genom praktiktjänstgöring. Registerutdraget ska i visas upp för den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses där. Vidare föreskrivs att registerutdrag inte får vara äldre än ett år. En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Lagen är också dispositiv i förhållande till andra lagar om registerkontroll.

Registerkontroll gäller även enligt skollagen. Enligt skollagen är arbetsgivaren skyldig att begära att den som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg lämnar utdrag ur belastningsregistret. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Lagen gäller även uppdragstagare m.fl., lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

I skrivande stund har frågan om registerkontroll i andra sammanhang än där lagen så kräver debatterats. Detta har lett fram till ett betänkande: Registerutdrag i arbetslivet (2014:48). Företrädare för Svenskt Näringsliv menar att det är arbetsgivarens fria anställningsrätt som gäller, varför möjligheten att begära att en arbetssökande förser arbetsgivaren med ett utdrag från belastningsregistret ska finnas kvar. Argument emot detta är att kriminellt belastade får svårare att komma ut på arbetsmarknaden och det verkliga straffet börjar först när de egentligen skall anses ha sonat sitt brott. I skrivande stund har några nya regler ännu inte antagits.

Lagrum

1-6 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

2 kap. 31 och 32 §§ skollagen (2010:800)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...