Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem på en arbetsplats innebär negativa konsekvenser för arbetsmiljön och arbetets utförande. För att i största möjliga utsträckning undvika samarbetsproblem gäller det att ha en välorganiserad arbetsplats med tydliga arbetsinstruktioner. Det är viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar eventuella problem i god tid så att dessa kan lösas innan det uppstått en verklig konflikt.

Samarbetsproblem som grund för uppsägning

Samarbetsproblem ska enligt förarbetena till anställningsskyddslagen inte i första taget kunna läggas till grund för uppsägning. Om samarbetsproblem över huvud taget ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning krävs det att problemen är mycket allvarliga samt i nämnvärd utsträckning gått ut över arbetsgivarens verksamhet, eller innebär en reell risk för att så skulle kunna komma att ske. Det är således inte tillräckligt att det uppkommit en infekterad situation mellan olika personer på arbetsplatsen.

Vidare framgår det av anställningsskyddslagen att det inte föreligger saklig grund för uppsägning om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete. Det åligger således arbetsgivaren att noggrant undersöka om det finns något annat arbete att ge arbetstagaren - ett arbete som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för.

Rättspraxis

Det finns flera rättsfall som rör samarbetsproblem. Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren i första hand ska lösa den uppkomna situationen på ett mindre ingripande sätt än genom uppsägning. Det krävs att arbetsgivaren på ett bestämt och tydligt sätt redogör för arbetstagaren om konsekvenserna av ett negativt samarbete innan en uppsägning kan ske. Det är också viktigt att slutsatser kan dras om arbetstagarens fortsatta lämplighet för arbetet. Följande rättsfall är exempel på fall där samarbetssvårigheter tagits upp: AD 1983 nr 159, AD 1988 nr 108, AD 1987 nr 52 och AD 1989 nr 99.

I ett rättsfall från 2006, AD 2006 nr 112 uppkom frågan om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av samarbetsproblem. I målet uppkom också frågan om bolaget uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren fick anses ha gjort vad som kunde begäras för att komma till rätta med samarbetsproblemen. Det kunde konstateras att arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer för andra tjänster som kunde komma i fråga. Arbetsdomstolen kom fram till att uppsägningen var sakligt grundad.

Tänk på

Samarbetsproblem involverar mer än en person. Även om det kan konstateras att källan till problemen är en särskild person kan arbetsgivaren välja att eventuellt säga upp den andra med vilken samarbetssvårigheter förekommer, till exempel för att den förstnämnde kan vara av särskild betydelse för verksamheten.

Lagrum

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...