Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Skyddskommitté

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté.

Skyddsombud

Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska utses ett eller flera skyddsombud bland arbetstagarna. Även på andra arbetsställen ska skyddsombud utses, om arbetsförhållandena påkallar det.

Skyddsombud utses normalt av en kollektivavtalsbunden lokal arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. Om det inte finns en sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna.

Skyddsombud har som uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och de ska också verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Vidare föreskriver arbetsmiljölagen att skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren är skyldig att underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Skyddskommitté

På större arbetsplatser (där fler än femtio anställda regelbundet sysselsätts) ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté med företrädare för de anställda och arbetsgivaren. Om arbetstagarna begär det ska det tillsättas en skyddskommitté även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare.

Arbetstagarnas representanter i skyddskommittén utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Om det inte finns en sådan organisation utses arbetstagarföreträdare av arbetstagarna.

En skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

I skyddskommitté ska behandlas frågor om exempelvis företagshälsovård, planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

De arbetstagare som ingår i skyddskommittén är fackliga förtroendemän. Detta innebär att rätten till ledighet för skyddsarbetet och rätten till betalning av arbetsgivaren för detta arbete regleras i förtroendemannalagen. Arbetsmiljölagen innehåller också regler som innebär att arbetstagarledamot av skyddskommitté inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag. När uppdraget upphör ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor som överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som arbetstagaren skulle ha haft om han inte haft uppdraget.

Lagrum

2, 4, 8-10 och 15 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...