Innehåll

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté.

Skyddsombud

Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska utses ett eller flera skyddsombud bland arbetstagarna. Även på andra arbetsställen ska skyddsombud utses, om arbetsförhållandena påkallar det.

Skyddsombud utses normalt av en kollektivavtalsbunden lokal arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. Om det inte finns en sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna.

Skyddsombud har som uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och de ska också verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Vidare föreskriver arbetsmiljölagen att skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren är skyldig att underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Skyddskommitté

På större arbetsplatser (där fler än femtio anställda regelbundet sysselsätts) ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté med företrädare för de anställda och arbetsgivaren. Om arbetstagarna begär det ska det tillsättas en skyddskommitté även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare.

Arbetstagarnas representanter i skyddskommittén utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Om det inte finns en sådan organisation utses arbetstagarföreträdare av arbetstagarna.

En skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

I skyddskommitté ska behandlas frågor om exempelvis företagshälsovård, planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation, planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

De arbetstagare som ingår i skyddskommittén är fackliga förtroendemän. Detta innebär att rätten till ledighet för skyddsarbetet och rätten till betalning av arbetsgivaren för detta arbete regleras i förtroendemannalagen. Arbetsmiljölagen innehåller också regler som innebär att arbetstagarledamot av skyddskommitté inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag. När uppdraget upphör ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor som överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som arbetstagaren skulle ha haft om han inte haft uppdraget.

Lagrum

2, 4, 8-10 och 15 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160)