Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Tillåtna tidsbegränsade anställningar

Reglerna om tidsbegränsade anställningar har ändrats i och med lagändringen den 30 juni 2022. Lagen börjar dock tillämpas först i oktober 2022. För avtal om en allmän visstidsanställning som pågår den 1 oktober 2022 gäller för tiden därefter 5 a § i den äldre lydelsen i fråga om anställningens övergång till tillsvidareanställning. Vid bedömningen av om en särskild visstidsanställning har övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § i den nya lydelsen ska dock även tidigare anställningstid i allmän visstidsanställning få beaktas när det gäller tid i allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022. Tid i allmän visstidsanställning före den 1 mars 2022 ska inte beaktas. Vid tillämpning av 15 och 25 §§ i den nya lydelsen ska en allmän visstidsanställning som pågår den 1 oktober 2022, för tiden därefter, anses vara tidsbegränsad enligt 5 § såsom särskild visstidsanställning.

Enligt de nya reglerna föreskrivs följande tidsbegränsade anställning:

 särskild visstidsanställning,

  •  vikariat,

  •  säsongsarbete.

En arbetsgivare får inte anställa en arbetstagare för vikariat i syfte att kringgå arbetstagarens rätt enligt 3 § andra stycket. Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning vid tillämpning av vissa regler.

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader:

 under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

  •  En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

  •  Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

De tidigare reglerna framgår nedan.

Tänk på

En tidsbegränsad anställning ska vara tillåten enligt reglerna i anställningsskyddslagen eller i eventuellt gällande kollektivavtal.

Reglerna ändras i och med den reformerade arbetsrätten! Var därför väldigt noga med att kontrollera vad som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Lagrum

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 28, 33 d, 36 och 40 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)