Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Tillsvidareanställning

Huvudregeln är att en anställning ska vara en tillsvidareanställning (4 § lagen om anställningsskydd). Detta brukar kallas för en fast anställning. Att anställningen gäller tillsvidare innebär att det inte finns någon bestämd slutpunkt för anställningen. För att en tillsvidareanställning ska upphöra krävs att det vidtas någon åtgärd från arbetsgivaren eller arbetstagaren som bryter anställningen. Detta kan t.ex. ske genom uppsägning eller avskedande.

Tidsbegränsade anställningar är endast tillåtna i vissa fall. I anställningsskyddslagen räknas upp de fall när det är tillåtet att avtala om tidsbegränsad anställning. Detta gäller t.ex. anställning för s.k. allmän visstidsanställning och vikariat. Tidsbegränsad provanställning är också tillåten (5 och 6 §§ lagen om anställningsskydd).

Det är också möjligt att genom kollektivavtal komma överens om tidsbegränsade anställningar som avviker från reglerna i anställningsskyddslagen. Här godtas såväl centrala kollektivavtal som träffas för branscher, myndigheter eller sektorer som lokala kollektivavtal som ingås på enskilda arbetsplatser.

För att det ska var tillåtet att avvika från lagens regler genom lokala kollektivavtal krävs antingen att det centrala fackförbundet i någon form godkänt avtalet eller att det i andra frågor än tidsbegränsade anställningar finns kollektivavtal för arbetsplatsen som godkänts av fackförbundet (2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).

Rättspraxis

AD 2020 nr 46. I AD 2020 nr 46 var frågan om en tornväktare i Ystad haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller om han varit tillsvidareanställd. Ystad kommun har senare meddelat arbetstagaren att han inte skulle få arbeta kvar som tornväktare. Frågan i målet var därmed också om han avskedats eller sagts upp utan saklig grund.

Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagaren varit anställd för att arbeta som tornväktare utan begränsning i tiden. Enligt domstolen kunde det inte uppfattas på annat sätt än att kommunen och arbetstagaren varit överens om att han mot betalning skulle arbeta de kvällar i veckan som han och en annan arbetstagare enats om. Överenskommelsen har inte på något sätt varit begränsad i tiden och därför har arbetstagaren varit tillsvidareanställd. Arbetsdomstolen ansåg också att det funnits arbetsbrist i och med att kommunen inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet varför saklig grund för uppsägning inte förelåg. Uppsägningen ogiltigförklarades och arbetstagaren fick rätt till bl a allmänt skadestånd.

Tänk på

Anställningsskyddslagen utgår från att en anställning ska vara en tillsvidareanställning (fast anställning) och att tidsbegränsade anställningar är tillåtna endast i vissa fall.

Lagrum

4, 5 och 6 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...