Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Tolkningsföreträde

Med tolkningsföreträde menas i vidsträckt bemärkelse en rätt för en part att tills vidare bestämma hur en uppkommen rättstvist rörande en avtals- eller lagregel ska lösas. Partens uppfattning kan sedan komma att prövas av en rättslig instans, exempelvis en domstol, som kan komma fram till att partens tolkning var riktig eller felaktig i rättsligt hänseende. Men till dess att denna rättsliga prövning har skett är det partens tolkning som gäller.

Begreppet brukar vanligen användas endast i sådana sammanhang där tolkningsföreträdet följer av lagstiftning. Det finns ett flertal situationer där en part enligt lag har tolkningsföreträde.

Tvister om arbetsskyldighet

En sådan situation är tvist om en anställds arbetsskyldighet. Huvudregeln är att arbetsgivaren i kraft av sin arbetsledningsrätt bestämmer om arbetsskyldigheten. Av medbestämmandelagen följer emellertid att en arbetstagarorganisation i vissa situationer har tolkningsföreträde i en tvist om arbetsskyldigheten.

Detta tolkningsföreträde förutsätter att arbetsgivaren och den fackliga organisationen är bundna av samma kollektivavtal och att tvisten gäller arbetsskyldigheten enligt avtal för en medlem i arbetstagarorganisationen. Dessutom ska arbetstagarorganisationen företräda sin medlem i tvisten. I sådant fall gäller organisationens mening om medlemmens arbetsskyldighet till dess att tvisten har slutligt prövats.

Lönetvister

Förutom tvister om arbetsskyldigheten kan det uppkomma en rättstvist om ersättningen till en anställd. Detta kallas för en lönetvist. Om tvisten gäller lön eller annan ersättning till medlem i en facklig organisation som är bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att omedelbart begära förhandling i tvisten. Kan tvisten inte lösas genom förhandling, ska arbetsgivaren väcka talan vid domstol.

Om arbetsgivaren inte begär förhandling eller om han underlåter att väcka talan, ska han betala arbetstagaren i enlighet med vad arbetstagarorganisationen angivit, såvida inte kravet är oskäligt. I lönetvister inträder således arbetstagarsidans tolkningsföreträde först om arbetsgivaren försummat sina skyldigheter att begära förhandling respektive att väcka talan.

Tvist om innebörden av ett medbestämmandeavtal

Medbestämmandelagen innehåller också en regel om tolkningsföreträde om det uppstår tvist om innebörden av ett medbestämmandeavtal. Om tvisten gäller tillämpning av en regel i ett sådant avtal, eller av ett beslut som har fattats med stöd av en sådan regel, gäller arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

Lagstiftning

Bestämmelser om tolkningsföreträde finns vidare i den lag, förtroendemannalagen, som reglerar rättigheterna för de arbetstagare som är utsedda till facklig förtroendeman. Studieledighetslagen, som under vissa förutsättningar ger anställda rätt till studieledighet innehåller också regler om tolkningsföreträde.

Tänk på

Det är alltid en facklig organisation, inte en enskild arbetstagare, som har möjlighet att utöva tolkningsföreträde.

Lagrum

33-35 §§ medbestämmandelagen (1976:580)9 § lagen (1974:13) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen11 § lagen (1982:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning