Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Underrättelse

I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna en underrättelse. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer.

Avskedande, uppsägning

En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Vid avsked ska underrättelsen lämnas minst en vecka i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning ska den lämnas minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt lämna ett varsel till dennes fackliga organisation.

Såväl arbetstagaren som den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägningen eller avskedandet förrän överläggningen har avslutats.

Avtal om tidsbegränsad anställning

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, ska snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse ska lämnas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Om anställningstiden är kort, högst en månad, behöver arbetsgivaren dock inte lämna någon underrättelse.

Provanställning

Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte vill att en provanställning ska övergå i en tillsvidareanställning ska han lämna ett besked om detta till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska också underrätta arbetstagaren om beskedet minst två veckor i förväg.

Skadestånd, ogiltigförklaring m.m.

Om någon vill kräva skadestånd eller annan ersättning enligt anställningsskyddslagen, eller om en arbetstagare vill få en uppsägning eller ett avskedande förklarat ogiltigt, ska underrättelse lämnas till motparten. Gäller kravet skadestånd eller annan ersättning ska underrättelsen lämnas inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Vid ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande ska underrättelsen lämnas senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Om dessa frister inte iakttas är en talan inför domstol preskriberad. Detta betyder att arbetstagaren inte kan vinna målet om han väcker talan mot arbetsgivaren.

Facklig förtroendeman

En kollektivavtalsbunden facklig organisation som utsett en facklig förtroendeman ska underrätta arbetsgivaren om detta. De rättigheter som lagen ger fackliga förtroendemän börjar inte gälla förrän arbetsgivaren underrättats om det fackliga uppdraget.

Förändring av arbetsförhållanden, anställningsvillkor

Om en arbetsgivare avser att förändra arbetsförhållandena eller anställningsvillkoren för en facklig förtroendeman ska arbetsgivaren underrätta förtroendemannen (och varsla den lokala arbetstagarorganisationen) minst två veckor i förväg. Kan denna tid inte iakttas ska underrättelsen lämnas så snart som möjligt. Om ändringen utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och heller inte försämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget finns dock ingen skyldighet att lämna underrättelse.

Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om förändringen, men endast om överläggningen begärs senast en vecka efter det att underrättelsen lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte vidta förändringen förrän tillfälle till överläggning har lämnats.

En arbetsgivare som avser att säga upp anställda på grund av arbetsbrist är normalt skyldig att begära primär förhandling om den tilltänkta åtgärden. Av medbestämmandelagen följer att arbetsgivaren i samband med en sådan förhandling i god tid skriftligen ska underrätta motparten om

  1. skälen till de planerade uppsägningarna,

  2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,

  3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,

  4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och

  5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.

Styrelserepresentation

Kollektivavtalsbundna fackliga organisationer har under vissa förutsättningar rätt att besluta om styrelserepresentation. Detta innebär att organisationen utser två, eller i större företag tre, arbetstagarledamöter som ingår i styrelsen.

Företagets styrelse ska skriftligen underrättas om ett sådant beslut att inrätta styrelserepresentation. Arbetstagarledamöterna får inte tillträda sina uppdrag förrän tre månader efter det att styrelsen har fått en sådan underrättelse. Företagets styrelse kan dock medge att ledamöterna tillträder tidigare.

Studieledighet

Enligt semesterlagen har arbetstagare rätt att spara semester till senare år. Vill arbetstagaren spara semesterdagar, eller vill han ta ut sparade semesterdagar från ett tidigare semesterår i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska han underrätta arbetsgivaren när förläggningen av årets semesterledighet bestämms. Arbetstagaren behöver dock inte lämna en sådan underrättelse förrän arbetstagaren har fått veta hur många semesterdagar med lön han har eller kan beräknas få rätt till. Vill arbetstagaren ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska han meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg.

Har arbetsgivaren beslutat om förläggning av semester utan att detta skett genom en överenskommelse med arbetstagaren eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underätta arbetstagaren om beslutet senast två månader före ledigheten.

Arbetstagare har en lagfäst rätt till studieledighet. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten till en senare tidpunkt än den som arbetstagaren angivit i sin ledighetsanmälan ska arbetsgivaren genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, ska underrättelse om uppskovet genast lämnas också till den berörda lokala arbetstagarorganisationen. Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.

Lagrum

28, 30 och 31 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

1 och 5 §§ lagen (1974:13) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen

15 § medbestämmandelagen (1976:580)

6 och 10 §§ lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

11 och 19 §§ semesterlagen (1977:480)

4 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning