Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Uthyrning av arbetskraft

En arbetsgivare som behöver mer arbetskraft kan välja mellan att anställa eller att hyra personal. Före 1990-talet var det förbjudet att hyra in personal men uthyrning blev tillåtet enligt en lag från 1993. Sedan 1 januari 2013 finns en särskild lag om uthyrning av arbetstagare.

Lag om uthyrning av arbetstagare gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Definition

Det är inte ovanligt att arbetsgivare lägger ut en del av sin verksamhet på ett annat företag eller en annan näringsidkare. Ett sådant samarbete kan ske i form av entreprenadavtal eller uppdragsavtal men också genom inlåning eller inhyrning av arbetskraft från ett annat företag. Som exempel kan anges att en restaurang anlitar ett särskilt företag för att ta hand om gästernas ytterkläder i garderoben eller att ett verkstadsföretag anlitar ett annat verkstadsföretag för en viss arbetsuppgift som ingår i en kunds beställning.

I lagen ges definitioner av vad som avses med såväl bemanningsföretag som kundföretag samt även andra begrepp av betydelse för lagens tillämpning.

Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Med kundföretag avses en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar. Vad gäller grundläggande arbets- och anställningsvillkor definieras de som villkor som fastställts i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos kundföretaget och som avser

 1. arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helgdagar,

 2. lön,

 3. skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande kvinnor, eller

 4. skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Tvingande lag

Lagen är i princip tvingande vilket innebär att det inte går att avtala bort en arbetstagares rättighet enligt lagen, annat än i ett fall. Undantagsfallet är om det genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation görs avvikelse från 6 §, det vill säga avvikelse från regeln att ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

Avvikelse får ske genom kollektivavtal enligt ovan om arbetstagarens rättigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag respekteras. Om ett bemanningsföretag är bundet av ett sådant kollektivavtal, får bemanningsföretaget tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Likabehandling

Enligt lagen föreligger skyldighet för bemanningsföretag att, under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Detta krav gäller dock inte arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Inte heller gäller kravet på denna typ av likabehandling i fråga om lön avseende arbetstagare som har en tillsvidareanställning och får lön mellan uthyrningsuppdragen.

Vidare får inte ett bemanningsföretag genom villkor i avtal eller på något annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för. Inte heller är det tillåtet för ett bemanningsföretag att begära, avtala om eller ta emot ersättning av en arbetstagare för att placera denne hos ett kundföretag eller för att arbetstagaren tar anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört arbete för.

Även kundföretag har vissa skyldigheter att iaktta enligt lagen. Ett kundföretag ska ge arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som anställda hos företaget, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Ett kundföretag ska dessutom informera inhyrda arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar hos företaget. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Skadestånd

För brott mot lagen stipuleras skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

I lagen finns särskilda preskriptionsfrister att iaktta och eventuella tvister skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Tänk på

Arbetstagarbegreppet enligt anställningsskyddslagen är tvingande. Normalt sett är det särskilda kollektivavtal som reglerar verksamheten hos företag som hyr ut arbetskraft.

Lagrum

lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Se även

arbetstagare

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...