Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet är namnet på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalet syftar till att företagsanpassa och decentralisera vissa områden; nämligen arbetsorganisation, företagets ekonomi, teknisk utveckling med mera samtidigt som det inbegriper regler om medbestämmande och samarbete inom koncerner och arbetslivsforskning. Med hänsyn till vilka avtalsparterna är så binder avtalet en stor del av arbetsmarknadens aktörer. Avtalet innehåller också regler om så kallade arbetstagarkonsulter och facklig information på betald tid. Avtalet bygger till stor del på medverkan från de enskilda anställda.

Framför allt är de tre utvecklingsområden avtalet innefattar. Det första är arbetsorganisation, det andra är teknisk utveckling och det tredje ekonomi och resurser. Avtalet innehåller vidare regler om fackliga kontaktombud, och om att fackliga möten inte får ta alltför mycket tid i anspråk avseende den betalda arbetstiden: avtalet reglerar maxtiden avseende detta till fem timmar per år. Dessutom finns ett tillägg till avtalet från 1985 som enligt huvudregeln gäller för företag med minst 25 anställda. Tillägget reglerar förslagsverksamhet och tanken är att främja företagens utveckling.

Tänk på

Det bör konstateras att även om avtalet innehåller regler om medbestämmande så utgår avtalet från medbestämmandelagen som ju i princip är tvingande.