Innehåll

Definition

Varning eller erinran är en upplysning från arbetsgivarens sida om att ett visst beteende inte är acceptabelt på arbetsplatsen. Det kan röra sig om varning på grund av misskötsamhet eller varning på grund av att en arbetstagare inte följer de regler som gäller på arbetsplatsen eller annars inte presterar det som krävs.

Det finns inga särskilda regler om att en varning först ska vara muntlig och därefter skriftlig eller att det måste ges tre varningar innan en uppsägning kan ske, som man hör sägas ibland. Det beror istället på omständigheterna i det enskilda fallet. Varning eller erinran bör dock av bevisskäl vara skriftlig. Ur bevissynpunkt är det också bra om den överlämnas till arbetstagaren i närvaro av två personer från arbetsgivarens sida. Det är arbetsgivaren som i en uppsägningssituation ska bevisa att denne medvetandegjort den anställde om dennes misskötsamhet. Kombinationen av muntlig tillsägelse och skriftlig varning ger en extra tyngd och allvar över åtgärden, vilket är bra såväl av pedagogiska skäl som för att visa att den anställde verkligen har medvetandegjorts om sin misskötsamhet.

Arbetstagaren ska skriva på att han eller hon har mottagit varningen. Det betyder dock inte att han eller hon godkänner varningens innehåll. Om en arbetstagare bestrider en varning får det ingen egentlig effekt. Däremot torde det ligga nära till hands att en eventuell uppsägning som följer på en av arbetstagaren bestridd varning, med största sannolikhet kommer att yrkas som ogiltig av arbetstagaren.

Ett oönskat beteende kan, om det inte bättras efter tillsägelse, ytterst leda till uppsägning. Det krävs dock att arbetsgivaren just genom en varning eller en erinran medvetandegjort arbetstagaren om att ett beteende inte är acceptabelt och ytterst kan leda till att anställningsavtalet kan komma att sägas upp, i syfte att möjliggöra för arbetstagaren att vidta rättelse. Om inte arbetstagaren medvetandegjorts kan en uppsägning i normalfallet inte anses vara sakligt grundad annat än i uppenbara fall av otillåtet agerande, som till exempel stöld eller allvarliga våldshandlingar.

En varning kan också ges i disciplinärt syfte. Då är det inte i första hand fråga om att medvetandegöra den anställde inför en uppblossande uppsägningssituation. För en arbetsgivare krävs det stöd antingen i kollektivavtal eller i lag för att vissa typer av disciplinåtgärder inte ska stå i strid med 62 § medbestämmandelagen.

Rättspraxis

AD 2002 nr 18 rörde en arbetsgivare som tilldelat en av sina arbetstagare en skriftlig varning. Frågan uppkom om arbetsgivaren därigenom brutit mot kollektivavtalet. Det var också fråga om arbetsgivaren på sådant sätt föranlett arbetstagaren att frånträda sin anställning. Av varningen framgick att arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren hade brustit i sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Arbetsdomstolen fann dock att så inte var fallet. Vidare fann Arbetsdomstolen att omständigheterna vid arbetstagarens frånträdande av anställningen var att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Tänk på

Var noga med att ange om en erinran eller varning ska utgöra en disciplinpåföljd eller inte. Tänk på att kollektivavtal kan innehålla olika regleringar avseende disciplinpåföljder.

Lagrum

7 § anställningsskyddslagen (1982:80)

62 § medbestämmandelagen (1976:580)