Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Värvningsförbud

Definition

En klausul i avtal om förbud mot värvning.

En klausul om förbud mot värvning kan avse såväl förbud mot att värva tidigare medarbetare som förbud mot att värva kunder. För värvningsklausuler gäller som grundregel avtalsfrihet men inskränkningarna i avtalsfriheten regleras i 36 och 38 §§ avtalslagen (AvtL).

Vad gäller så kallade värvningsklausuler som avser kunder är dessa vanligt förekommande i konkurrensklausuler och reglerar vilka kunder som arbetstagare efter anställningens avslutande äger rätt att ha affärsförbindelse med. Klausulerna kan till exempel avse delar av kunderna i ett kundregister, eller alla kunder i registret. Det ska också noteras att innehållet i ett kundregister kan anses utgöra en företagshemlighet.

En ”non-solicitation clause”, en icke-värvningsklausul, är relativt vanligt förekommande i anställningsavtal inom vissa branscher. Den är mindre långtgående än en ordinarie konkurrensklausul och innebär ett förbud mot att värva gamla kunder, leverantörer och tidigare kollegor under en viss tid efter anställningen. Klausulen har ett tydligt syfte att skydda tidigare arbetsgivare från att fråntas sina befintliga kunder. Ett sådant syfte kan vara berättigat.

En klausul om förbud mot värvning kan innebära att en arbetstagare eller uppdragstagare förbinder sig att under anställningen/uppdraget och för en tid därefter inte direkt eller indirekt förmå eller försöka förmå arbetstagare eller kunder hos arbetsgivaren att gå över till ny verksamhet, eller bistå vid sådant förfarande.

Klausulen får dock inte vara ägnad att begränsa arbetstagarens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet på ett sådant sätt att den kan jämställas med ett yrkesförbud, det vill säga klausulen får inte ha en alltför begränsande inverkan för arbetstagaren att hitta nya arbeten, uppdrag eller kunder.

När det gäller just klausulens omfattning och konsekvenser ska hänsyn tas till om klausulen innebär att arbetstagaren hindras i större eller mindre utsträckning, om värvningsklausulen är geografisk avgränsad, och om arbetstagaren i och med klausulen rent faktiskt hindras att ta anställning hos någon med konkurrerande verksamhet eller att bedriva egen verksamhet. Om klausulen är begränsad till en viss region och en viss begränsning föreligger avseende förbudskretsen så att det därmed finnas goda möjligheter att hitta nya kunder och arbetsgivare ökar chansen för att värvningsklausulen är skälig.

Förslag på klausuler att överväga

Nedan följer exempel på värvningsklausuler.

Värvningsklausul (Kundskydd och kollegor)

Arbetstagaren/Uppdragstagaren förbinder sig att under uppdraget och för en tid om tolv månader efter anställningens/uppdragets upphörande inte direkt eller indirekt utan föregående skriftliga godkännande från Bolaget (i) förmå eller försöka förmå kunder, arbetstagare, uppdragstagare, uppdragsgivare eller annan affärspartner till Bolaget att säga upp eller inte förnya sitt avtal med Bolaget, eller bistå vid sådant förfarande, eller (ii) förmå eller försöka förmå att ta över Bolagets kunder, uppdragstagare, uppdragsgivare eller andra affärspartner, eller bistå vid sådant förfarande.

Arbetstagaren/Uppdragstagaren ska istället verka för att dessa kunder, anställda, uppdragstagare, uppdragsgivare eller andra affärspartner stannar kvar eller återgår till Bolaget.

Arbetstagarens/Uppdragstagarens förpliktelser enligt kundskyddet gäller också i förhållande till Närstående Bolag.

Överväg i ovanstående klausul även en geografisk begränsning.

Värvningsförbud (Avser endast kollegor)

Arbetstagarens/Uppdragstagaren förbinder sig att under uppdraget och för en tid om tolv månader efter anställningens/uppdragets upphörande inte direkt eller indirekt utan föregående skriftliga godkännande från Bolaget förmå eller försöka förmå arbetstagare hos Bolaget till att lämna sin anställning, eller bistå vid sådant förfarande.

Arbetstagarens/Uppdragstagarens förpliktelser enligt värvningsförbudet gäller också i förhållande till Närstående Bolag.

Överväg även i ovanstående klausul en geografisk begränsning.

Vite

Vid brott mot klausulerna ovan kan arbetsgivaren stipulera ett vite. Dessutom bör arbetsgivaren förbehålla sig rätten till skadestånd för det fall att skadans storlek överstiger vitesbeloppet. Observera dock att vitets storlek inte får vara oskäligt stort, då det kan bli föremål för jämkning jämlikt 36 § AvtL. Vad som är ett skäligt avtalsvite får bedömas från fall till fall.

Vitesklausul

För varje enskilt brott mot värvningsförbudet ovan ska arbetstagaren till Bolaget utge ett vite om XX 000 kr. Bolaget förbehåller sig rätten att kräva skadestånd för det fall skadan överstiger vitesbeloppet.

Rättspraxis

AD 2017 nr 38. Frågan i målet var om en redovisningskonsult brutit mot en klausul om värvningsförbud av kunder. Klausulen gällde under två år efter att anställningen upphörde och värvningsförbudet avsåg kunder som handlagts vid konsultens tidigare arbete. Domstolen prövade om klausulen var skälig enligt avtalslagens regler, nämligen 38 § AvtL.

Arbetsdomstolen ansåg att klausulen endast i mindre utsträckning begränsade konsultens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Arbetsdomstolen tog med i bedömningen storleken på staden där den aktuella konsulten bedrev verksamheten. Stadens (Lund) storlek ansågs vara sådan att det fanns förutsättningar och möjligheter för konsulten att hitta nya kunder och arbetsgivare i Lund eller omkringliggande städer. Domstolen ansåg också att klausulen tillkommit som ett led i en affärsuppgörelse och inte som ett led i ett normalt anställningsförhållande.

Konsulten förlorade målet och fick betala skadestånd för brott mot klausulen samt stå för båda parternas rättegångskostnader.

Lagrum

36 och 38 §§ lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%