Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Visselblåsarlagen

 

Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen innehåller bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund.

Med allvarliga missförhållanden avses antingen brott med fängelse i straffskalan eller med brott jämförliga missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom larmet framför konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden. Lagen är tillämplig för både arbetstagare och den som utför arbete som inhyrd under förutsättning att larmet avser förhållanden i inhyrarens verksamhet.

Arbetsgivaren får i och med lagen inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Det är inte möjligt att avtala om något som inskränker arbetstagarens skydd enligt lagen, ett sådant avtal är ogiltigt.

Lagen skyddar i flera fall en arbetstagare som slår larm om missförhållandena. Det första sättet att slå larm är att arbetstagaren vänder sig till arbetsgivaren eller en representant för arbetsgivaren genom att använda sig av interna rutiner för rapportering av missförhållanden. Arbetstagaren har sedan en rätt att slå larm genom att vända sig till sin egen arbetstagarorganisation. I den mån det interna larmet och larmet till arbetstagarorganisationen inte gett effekt kan arbetstagaren slå larm externt, till exempel genom att offentliggöra uppgifter eller vända sig till en myndighet. Att slå larm externt innebär dock att arbetstagaren först ska ha slagit larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder med anledning av larmet eller om arbetstagaren hade befogad anledning att slå larm externt. Det krävs också att arbetstagaren haft fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som larmet avser.

Om arbetstagaren som genom att slå larm gör sig skyldig till brott skyddas inte av lagen.

Om arbetsgivaren bryter mot förbudet mot repressalier blir skadeståndsskyldig. Skadeståndsskyldigheten omfattar den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalien innebär. Lagen innehåller en delad bevisbörda vilket innebär att om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det arbetsgivaren som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Tänk på

Det är inte möjligt att avtala om något som inskränker arbetstagarens skydd enligt visselblåsarlagen, ett sådant avtal är ogiltigt.

Tänk på:

Lagrum:

lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%