Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Vite

Definition

Ett vite är en påföljd i form av ett i förväg bestämt penningbelopp som en fysisk eller juridisk person ska betala om denne inte fullgör en på visst sätt angiven skyldighet att göra något eller att underlåta att göra något. Vitet tjänar således som en påtryckning.

Vite kan förekomma som en påföljd enligt lag eller enligt ett avtal.

Aktiva åtgärder

När det gäller vite enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen kan som exempel anges diskrimineringslagen. Enligt denna lag ska arbetsgivare vidta aktiva åtgärder. Uppfyller han inte dessa skyldigheter kan han åläggas vid vite att vidta de i lagen angivna aktiva åtgärderna.

Vitesförfarandet innefattar i dessa fall två steg. Först ska ett beslut om att förelägga arbetsgivaren vite fattas. Detta beslut fattas av Nämnden mot diskriminering. Om arbetsgivaren trots detta inte bättrar sig och vidtar de aktuella aktiva åtgärderna kan en tingsrätt utdöma vitet. Därmed blir arbetsgivaren skyldig att betala vitet.

Det finns också andra situationer enligt diskrimineringslagen där vite kan föreläggas och utdömas. En arbetsgivare är exempelvis skyldig att lämna de uppgifter om förhållanden i sin verksamhet till Diskrimineringsombudsmannen som denne behöver för sin tillsyn enligt lagen. Gör han inte det kan han åläggas att betala vite.

Det finns andra exempel på vitesregler inom arbetsrätten. Enligt medbestämmandelagen kan en part kallas till överläggning inför Medlingsinstitutet vid vite, och enligt arbetstidslagen kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite i beslut om förelägganden eller förbud.

Vidare anger lagen om skydd för företagshemligheter att den som har angripit en företagshemlighet kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Slutligen kan nämnas att Arbetsförmedlingen enligt lagen om anställningsfrämjande åtgärder kan förelägga en arbetsgivare vid vite att komplettera ett ingivet varsel om uppsägningar eller permitteringar.

Avtalsvite

Ett avtalsvite innebär att en avtalspart enligt en bestämmelse i ett avtal åtagit sig att betala ett vite om han bryter mot avtalet i ett visst hänseende. Avtalsviten är vanliga i konkurrensklausuler och innebär att arbetstagaren ska betala ett vite om han i strid mot klausulen exempelvis tar anställning hos en konkurrent eller startar en egen rörelse som konkurrerar med arbetsgivarens. Ett avtalsvite kan jämkas (sättas ned) av en domstol om vitet är oskäligt högt. Det finns regler i avtalslagen om jämkning av viten. När viten föreskrivs kan det vara bra att ange att rätten till skadestånd kvarstår för det fall att skadans storlek överstiger vitesbeloppet.

Lagrum:

18 § lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder