Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Vite

Definition

Ett vite är en påföljd i form av ett i förväg bestämt penningbelopp som en fysisk eller juridisk person ska betala om denne inte fullgör en på visst sätt angiven skyldighet att göra något eller att underlåta att göra något. Vitet tjänar således som en påtryckning.

Vite kan förekomma som en påföljd enligt lag eller enligt ett avtal.

Aktiva åtgärder

När det gäller vite enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen kan som exempel anges diskrimineringslagen. Enligt denna lag ska arbetsgivare vidta aktiva åtgärder. Uppfyller han inte dessa skyldigheter kan han åläggas vid vite att vidta de i lagen angivna aktiva åtgärderna.

Vitesförfarandet innefattar i dessa fall två steg. Först ska ett beslut om att förelägga arbetsgivaren vite fattas. Detta beslut fattas av Nämnden mot diskriminering. Om arbetsgivaren trots detta inte bättrar sig och vidtar de aktuella aktiva åtgärderna kan en tingsrätt utdöma vitet. Därmed blir arbetsgivaren skyldig att betala vitet.

Det finns också andra situationer enligt diskrimineringslagen där vite kan föreläggas och utdömas. En arbetsgivare är exempelvis skyldig att lämna de uppgifter om förhållanden i sin verksamhet till Diskrimineringsombudsmannen som denne behöver för sin tillsyn enligt lagen. Gör han inte det kan han åläggas att betala vite.

Det finns andra exempel på vitesregler inom arbetsrätten. Enligt medbestämmandelagen kan en part kallas till överläggning inför Medlingsinstitutet vid vite, och enligt arbetstidslagen kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite i beslut om förelägganden eller förbud.

Vidare anger lagen om skydd för företagshemligheter att den som har angripit en företagshemlighet kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Slutligen kan nämnas att Arbetsförmedlingen enligt lagen om anställningsfrämjande åtgärder kan förelägga en arbetsgivare vid vite att komplettera ett ingivet varsel om uppsägningar eller permitteringar.

Avtalsvite

Ett avtalsvite innebär att en avtalspart enligt en bestämmelse i ett avtal åtagit sig att betala ett vite om han bryter mot avtalet i ett visst hänseende. Avtalsviten är vanliga i konkurrensklausuler och innebär att arbetstagaren ska betala ett vite om han i strid mot klausulen exempelvis tar anställning hos en konkurrent eller startar en egen rörelse som konkurrerar med arbetsgivarens. Ett avtalsvite kan jämkas (sättas ned) av en domstol om vitet är oskäligt högt. Det finns regler i avtalslagen om jämkning av viten. När viten föreskrivs kan det vara bra att ange att rätten till skadestånd kvarstår för det fall att skadans storlek överstiger vitesbeloppet.

Lagrum:

18 § lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...